IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Frø og planteformeringsmateriale - Korn
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Ved Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn blev der indført en ordning, som har til formål at forbedre kvaliteten af sædekorn i EU. Der blev etableret et ensartet certificeringssystem for EU, der giver medlemsstaterne et grundlag for som hovedregel at forbyde handel med sædekorn, der ikke er blevet officielt certificeret. Sædekorn kan kun godkendes, hvis det ved en officiel undersøgelse er godtgjort, at det opfylder de i direktivet fastsatte betingelser, navnlig kravene til bestanden vedrørende tidligere dyrkning, sortsægthed og sortsrenhed, mindsteafstand til nærmestliggende pollenkilder og forekomst af skadegørere samt kravene til sædekornet vedrørende sortsægthed og sortsrenhed, spireevne, specifik renhed, indhold af frø af andre plantearter og forekomst af skadegørere, navnlig Claviceps purpurea. Sædekorn, som er høstet i lande uden for EU, kan kun bringes i handelen i EU, hvis det frembyder de samme garantier som sædekorn, der er officielt certificeret i EU. Direktivet indeholder også regler, der skal skabe sikkerhed for sædekorns ægthed i alle afsætningsprocesserne, nemlig bestemmelser om, at sædekorn skal bringes i handelen i partier, der er tilstrækkelig ensartede, og i lukkede pakninger med garantiforsegling. Direktivet indeholder desuden særlige krav til lukning, mærkning og dokumentation.

Det skal bemærkes, at Rådets direktiv 66/402/EØF af 14. juni 1966 om handel med sædekorn gentagne gange er blevet ændret på væsentlige punkter. Af hensyn til klarheden er direktivet ved at blive konsolideret. Det skal også nævnes, at visse medlemsstater er blevet fritaget for at anvende direktiv 66/402/EØF for så vidt angår visse kornarter, der normalt ikke opformeres eller afsættes på deres område.

Medlemsstaterne yder Kommissionen den nødvendige bistand i forbindelse med foranstaltninger vedrørende Rådets direktiv 66/402/EØF via Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug.

Retsforskrifter EN