Language selector

 
left
  Beschermde gebiedenslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Beschermde gebieden zijn gebieden in de Gemeenschap die, op verzoek van de desbetreffende lidstaat/lidstaten speciale bescherming krijgen tegen het binnenbrengen van één of meer in Richtlijn 2000/29/EG genoemde schadelijke organismen. Deze gebieden worden beschermd omdat het desbetreffende schadelijke organisme er niet voorkomt, hoewel de omgevingsfactoren in het beschermde gebied gunstig zijn voor de ontwikkeling ervan.

In bepaalde gevallen is het schadelijke organisme aanwezig in de beschermde zone, maar wordt het uitgeroeid. Een beschermd gebied kan een hele lidstaat omvatten, maar ook slechts een deel ervan. Elk gebied wordt afzonderlijk vastgesteld voor elk specifiek schadelijk organisme.

Door de passende communautaire maatregelen toe te passen en jaarlijkse onderzoeken uit te voeren, moeten de betrokken lidstaten ervoor zorgen dat de beschermde gebieden vrij blijven van het/de desbetreffende schadelijke organisme/organismen.

De extra bescherming voor beschermde gebieden omvat:

  • een speciale lijst van schadelijke organismen waarvan het binnenbrengen en de verspreiding in de beschermde gebieden moet worden voorkomen (opgenomen in bijlage I, deel B, en bijlage II, deel B);
  • een bijkomende lijst van planten en plantaardige producten die niet in de beschermde gebieden mogen worden binnengebracht (opgenomen in bijlage III, deel B);
  • een bijkomende lijst van bijzondere eisen voor bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen wanneer zij naar of binnen een beschermd gebied worden vervoerd (opgenomen in bijlage IV, deel B).

Wetgeving

  • Erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar b?zondere plantenziekterisico's bestaan: Richtlijn 690/2008/EG van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 361/2010/EG (consolidated version of Directive 690/2008/EC).
  • Procedures voor onderzoeken voor de toekenning van de status van beschermde zone voor een gebied/land: Richtlijn 92/70/EEG van de Commissie.
  • Het verkeer van bepaalde planten, plantaardige producten of andere materialen via of binnen een beschermd gebied: Richtlijn 93/51/EEG van de Commissie.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript