IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Suojellut alueet
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Suojellut alueet ovat yhteisössä sijaitsevia alueita, joille annetaan kyseisten jäsenvaltioiden pyynnöstä erityissuojelu direktiivissä 2000/29/EY luetellun yhden tai useamman haitallisen organismin kulkeutumista vastaan. Suojelun perustana on se, ettei tiettyä haitallista organismia esiinny alueella huolimatta siitä, että ympäristöolosuhteet suojellulla alueella ovat otolliset organismille.

Joissakin tapauksissa kyseistä haitallista organismia esiintyy suojellulla alueella, mutta sitä ollaan hävittämässä. Suojeltu alue voi koostua kokonaisesta jäsenvaltiosta tai kattaa vain osan sen alueesta, ja kukin alue määritellään erikseen kunkin haitallisen organismin osalta.

Noudattamalla asianmukaisia yhteisön toimenpiteitä ja toteuttamalla vuosittain tutkimuksia kyseisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että määritellyt haitalliset organismit pysyvät poissa suojelluilta alueilta.

Suojelluille alueille annettuun lisäsuojeluun kuuluvat

Lainsäädäntö