Language selector

 
left
  Suojellut alueetslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Suojellut alueet ovat yhteisössä sijaitsevia alueita, joille annetaan kyseisten jäsenvaltioiden pyynnöstä erityissuojelu direktiivissä 2000/29/EY luetellun yhden tai useamman haitallisen organismin kulkeutumista vastaan. Suojelun perustana on se, ettei tiettyä haitallista organismia esiinny alueella huolimatta siitä, että ympäristöolosuhteet suojellulla alueella ovat otolliset organismille.

Joissakin tapauksissa kyseistä haitallista organismia esiintyy suojellulla alueella, mutta sitä ollaan hävittämässä. Suojeltu alue voi koostua kokonaisesta jäsenvaltiosta tai kattaa vain osan sen alueesta, ja kukin alue määritellään erikseen kunkin haitallisen organismin osalta.

Noudattamalla asianmukaisia yhteisön toimenpiteitä ja toteuttamalla vuosittain tutkimuksia kyseisten jäsenvaltioiden on varmistettava, että määritellyt haitalliset organismit pysyvät poissa suojelluilta alueilta.

Suojelluille alueille annettuun lisäsuojeluun kuuluvat

  • lisäluettelo haitallisista organismeista, joiden kulkeutuminen ja leviäminen on estettävä suojelluilla alueilla (lueteltu liitteessä I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa)
  • lisäluettelo kasveista ja kasvituotteista, joiden tuonti suojelluille alueille on kiellettävä (lueteltu liitteessä III olevassa B osassa)
  • lisäluettelo erityisvaatimuksista, jotka tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden on täytettävä, jos niitä tuodaan suojelluille alueille ja kuljetetaan siellä (lueteltu liitteessä IV olevassa B osassa).

Lainsäädäntö 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript