IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Handel inom EU
This page has moved ! If you are not redirected please click here

I rådets direktiv 2000/29/EG regleras förflyttningar inom medlemsstaterna av vissa växter, växtprodukter och andra föremål som är potentiella bärare av skadegörare som är relevanta för hela EU (förtecknade i del A i bilaga V till direktivet). Dessa växter, växtprodukter och andra föremål har i allmänhet ett högt ekonomiskt värde. De omfattas av särskilda villkor för kontroll av produktionen, vari ingår inspektioner på produktionsplatsen under den lämpligaste tidpunkten, dvs. växtsäsongen och omedelbart efter skörd. Därför måste producenter av det material som anges i del A i bilaga V finnas i ett officiellt register. Växterna, växtprodukterna och andra föremål ska också åtföljas av ett växtpass när de flyttas. Detta dokument är ett bevis för att materialet har gått igenom EU:s kontrollsystem på ett korrekt sätt. Det ersätter det sundhetscertifikat som användes mellan medlemsstaterna innan den inre marknaden inrättades.

Lagstiftning