IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
EU:n sisäinen kauppa
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Neuvoston direktiivillä 2000/29/EY säännellään sellaisten tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden liikkumista jäsenvaltioissa, jotka ovat koko yhteisön kannalta merkittäviä haitallisten organismien mahdollisia kantajia (ne on lueteltu kyseisen direktiivin liitteessä V olevassa A osassa). Nämä kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ovat yleensä taloudellisesti erittäin merkittäviä. Niihin sovelletaan erityisedellytyksiä, joilla säännellään niiden tuotannon valvontaa. Tähän kuuluvat tarkastukset tuotantopaikalla tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana eli kasvukauden aikana ja välittömästi korjuun jälkeen. Tämän vuoksi kaikkien liitteessä V olevassa A osassa luetellun materiaalin tuottajien on oltava merkitty viralliseen rekisteriin. Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden mukana on lisäksi niitä siirrettäessä oltava kasvipassi. Tästä asiakirjasta käy ilmi, että kyseinen materiaali on menestyksekkäästi läpikäynyt yhteisön tarkastusjärjestelmän. Asiakirja korvaa kasvien terveystodistuksen, joka oli käytössä jäsenvaltioiden välisessä kaupassa ennen yhtenäismarkkinoiden perustamista.

Lainsäädäntö