IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Handel inden for EU
This page has moved ! If you are not redirected please click here

Rådets direktiv 2000/29/EF indeholder bestemmelser om flytning af visse planter, planteprodukter og andre objekter, som er potentielle bærere af skadegørere af betydning for hele Fællesskabet (anført i fortegnelsen i del A i bilag V til pågældende direktiv). Disse planter, planteprodukter og andre objekter har generelt stor økonomisk betydning. De er omfattet af særlige betingelser vedrørende produktionskontrol, herunder kontrol på produktionsstedet på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, dvs. under vækstsæsonen og umiddelbart efter høst. Derfor skal alle producenter af det materiale, som er angivet i fortegnelsen i del A i bilag V, opføres i et offentligt register. Desuden skal planter, planteprodukter og andre objekter ved flytning ledsages af et plantepas. Dette attesterer, at planterne eller planteprodukterne er blevet underkastet den relevante fællesskabskontrol med tilfredsstillende resultater. Det træder i stedet for det plantesundhedscertifikat, som blev anvendt mellem medlemsstaterne, før etableringen af det indre marked.

Lovgivning