Language selector

 
left
  Skadegörare - Inledningslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Syftet med EU:s växtskyddsordning är att skydda växter och växtprodukter mot att skadegörare på växter och växtprodukter förs in till EU och att de sprids inom EU.

EU:s växtskyddsordning infördes genom rådets direktiv 2000/29/EG. De allmänna principerna bygger på bestämmelser som fastställs i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) Internationella växtskyddskonvention (IPPC) och Världshandelsorganisationens avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder.

Les organismes nuisibles sont définis comme les espèces, souches ou biotypes de végétal, d'animal ou d'agent pathogène préjudiciable aux végétaux ou produits végétaux.

Skadegörare definieras som alla arter, stammar eller biotyper av någon växt, djur eller patogen som är skadlig för växter eller växtprodukter.

Växter definieras som alla levande växter och specificerade levande växtdelar, inklusive fröer (med undantag av sådana som inte är avsedda för sådd). Levande växtdelar omfattar frukt i botanisk mening (dock inte konserverad genom djupfrysning), grönsaker (dock inte konserverade genom djupfrysning), knölar, stamknölar, lökar, jordstammar, snittblommor, grenar med bladverk, avskurna träd med bladverk, blad, bladverk, vävnadskultur av växter, levande pollen, okuleringsris, sticklingar, ympris och alla övriga växtdelar som kan specificeras i enlighet med förfarandet i Ständiga kommittén för växtskydd.

Växtprodukter definieras som produkter från växter som är obearbetade eller som genomgått en enkel bearbetning, såvida de inte är växter.

För att dessa mål ska kunna uppnås har medlemsstaterna vissa rättigheter och skyldigheter att reglera transporten av växter och växtprodukter på sitt territorium och reglera införandet av växter och växtprodukter till EU från tredjeland. Tredje länder som vill exportera växter eller växtprodukter till EU har vissa skyldigheter.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript