Language selector

 
left
  Schadelijke organismen - Inleidingslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

De communautaire regeling op fytosanitair gebied heeft tot doel te voorkomen dat organismen die schadelijk kunnen zijn voor planten of plantaardige producten in de Gemeenschap worden binnengebracht of in de Gemeenschap worden verspreid.

De regeling is vastgesteld bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad. De algemene beginselen zijn gebaseerd op bepalingen die zijn vastgesteld in het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en in de WTO-overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen.

Onder schadelijke organismen wordt verstaan: alle soorten, stammen en biotypen van planten, dieren of ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor planten of plantaardige producten.

Onder planten wordt verstaan: alle levende planten en nader omschreven levende delen van planten, met inbegrip van zaden (andere dan graan). Onder levende delen van planten wordt onder meer verstaan vruchten - in botanische zin - die niet door middel van diepvriezen worden bewaard, groenten die niet door middel van diepvriezen worden bewaard, wortelknollen, knollen, stengelknollen, bollen, wortelstokken, snijbloemen, takken met loof, gevelde bomen die nog van loof zijn voorzien, bladeren, loof, plantenweefselculturen, levende pollen, enten, stekken, knoppen en andere plantendelen, welke nader kunnen worden bepaald volgens de procedure van het Permanent Plantenziektekundig Comité.

Onder plantaardige producten wordt verstaan: voortbrengselen van plantaardige oorsprong die niet verwerkt zijn of die een eenvoudige bewerking hebben ondergaan, voorzover het geen planten betreft.

Om de bovenstaande doelstelling te halen, hebben de lidstaten zowel het recht als de plicht om het verkeer op hun grondgebied en het binnenbrengen vanuit derde landen in de Gemeenschap van planten of plantaardige producten te regelen. Voor derde landen die planten of plantaardige producten naar de Gemeenschap willen uitvoeren, gelden ook verplichtingen.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript