IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Import från tredjeland - Dokument

Commission Staff Working Document concerning the control of pine wood nematode in the forestry sector in the European Union - Roadmap for a renewned strategySundhetscertifikat eller växtpass

Innan vissa växter, växtprodukter och andra föremål (som anges i del B i bilaga V de la directive 2000/29/CE) till direktiv 2000/29/EG) kan föras in i EU måste de åtföljas av ett sundhetscertifikat, utfärdat av den nationella växtskyddsmyndigheten i det exporterande landet. Vid införsel i EU kan sundhetscertifikatet ersättas med ett växtpass (för de importerade växter, växtprodukter och andra föremål som också anges i del A i bilaga V ).

Sundhetscertifikat ska utfärdas i enlighet med de modeller som utfärdats av Internationella växtskyddskonventionen och som intygar att växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen

Det är möjligt att bevilja undantag från kraven ovan i följande fall, förutsatt att det inte föreligger någon fara för spridning av skadegörarna:

Andra undantag från kraven ovan kan beviljas enligt särskilda, stränga villkor, och i allmänhet under en begränsad tid, i enlighet med artikel 15 i direktiv 2000/29/EC du Conseil.

Lagstiftning