Language selector

 
left
  Import från tredjeland - Dokumentslide
right
transtrans
 

Commission Staff Working Document concerning the control of pine wood nematode in the forestry sector in the European Union - Roadmap for a renewned strategySundhetscertifikat eller växtpass

Innan vissa växter, växtprodukter och andra föremål (som anges i del B i bilaga V de la directive 2000/29/CE) till direktiv 2000/29/EG) kan föras in i EU måste de åtföljas av ett sundhetscertifikat, utfärdat av den nationella växtskyddsmyndigheten i det exporterande landet. Vid införsel i EU kan sundhetscertifikatet ersättas med ett växtpass (för de importerade växter, växtprodukter och andra föremål som också anges i del A i bilaga V ).

Sundhetscertifikat ska utfärdas i enlighet med de modeller som utfärdats av Internationella växtskyddskonventionen och som intygar att växterna, växtprodukterna eller de andra föremålen

  • har kontrollerats enligt godkända förfaranden,
  • betraktas som fria från de skadegörare som avses i växtskyddsföreskrifterna och praktiskt taget fria från andra farliga skadegörare, och
  • uppfyller kraven i de gällande växtskyddsföreskrifterna i importlandet.

Det är möjligt att bevilja undantag från kraven ovan i följande fall, förutsatt att det inte föreligger någon fara för spridning av skadegörarna:

  • För växter, växtprodukter eller andra föremål som transiteras genom EU:s territorium.
  • Vid införsel av mindre kvantiteter växter, växtprodukter, livsmedel eller djurfoder om dessa är avsedda att användas av ägaren eller mottagaren i icke-industriellt och icke-kommersiellt syfte eller för konsumtion under transporten.
  • Vid införsel av växter, växtprodukter eller andra föremål som ska användas för experimentella eller vetenskapliga syften eller för sorturval.
  • Vid införsel av växter, växtprodukter eller andra föremål som odlas, produceras eller används i det omedelbara gränsområdet mellan en medlemsstat och ett tredjeland.

Andra undantag från kraven ovan kan beviljas enligt särskilda, stränga villkor, och i allmänhet under en begränsad tid, i enlighet med artikel 15 i direktiv 2000/29/EC du Conseil.

Lagstiftning 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript