Language selector

 
left
  Import fra tredjelande - dokumenterslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Plantesundhedscertifikat eller plantepas

Før visse planter, plantedele og andre objekter (jf. fortegnelsen i la del B i bilag V til direktiv 2000/29/EF) kan indføres i Fællesskabet, skal de ledsages af et plantesundhedscertifikat, som udstedes af plantebeskyttelsesmyndigheden i det eksporterende land. Efter indførelsen til Fællesskabet kan plantesundhedscertifikatet erstattes af et plantepas (for de importerede planter, planteprodukter og andre objekter, som ligeledes findes i fortegnelsen i del A til bilag V) ).

Plantesundhedscertifikater udstedes i overensstemmelse med de modeller, som er fastsat i den internationale plantebeskyttelseskonvention; i certifikatet attesteres det, at planterne, planteprodukterne eller andre objekter:

  • har været underkastet relevant kontrol
  • betragtes som værende fri for skadegørere, der er omfattet af reglerne om karantæne, og praktisk talt er fri for andre skadegørere
  • er fundet at være i overensstemmelse med plantesundhedslovgivningen i importlandet.

Der kan undtages for ovenstående krav i følgende tilfælde, forudsat at der ikke er risiko for spredning af skadegørere:

  • planter, planteprodukter og andre objekter, der transporteres gennem Fællesskabets område
  • indførelse af små mængder planter, planteprodukter, levnedsmidler eller foder, for så vidt disse vedrører planter eller planteprodukter, som er bestemt til ejerens eller modtagerens brug til ikke-industrielle og ikke-kommercielle formål eller til konsum under transporten
  • indførelse af planter, planteprodukter eller andre objekter med henblik på forsøg, forskning eller planteforædling
  • indførelse af planter, planteprodukter eller andre objekter, der dyrkes, fremstilles eller anvendes i det umiddelbare grænseområde mellem en medlemsstat og et tredjeland.

Der kan på særlige, skærpede vilkår og normalt i et begrænset tidsrum indrømmes andre undtagelser for ovenstående krav i overensstemmelse med artikel 15 i direktiv 2000/29/EF du Conseil.

Lovgivning 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript