IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Växtskydd

Det främsta syftet med EU:s växtskyddslagstiftning är att skydda säkerheten hos livsmedel som härrör från växter och se till att grödorna är säkra och av hög kvalitet i alla medlemsstater.

Den reglerar även handeln med växter och växtprodukter inom EU och importen från resten av världen i enlighet med internationella standarder för växtskydd och därmed förbundna skyldigheter.

EU övervakar försäljningen och användningen av växtskyddsprodukter eller bekämpningsmedel och fastställer standarder för övervakning och kontroll av resthalter av bekämpningsmedel. Den inför förebyggande åtgärder för skydd mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom EU. Den ser även till att kvalitetsvillkoren för försäljning av utsäde och uppförökningsmaterial i EU uppfylls.

EU-lagstiftningen täcker även immaterialrättigheter för växtsorter samt bevarande och användning av genetiska resurser.