IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Plantesundhed - Indledning

Hovedmålet med EU’s lovgivning om plantesundhed er at beskytte sikkerheden ved fødevarer fremstillet på grundlag af planter og at sikre sundheden og kvaliteten af alle afgrøder i alle medlemsstater.

Den indeholder også bestemmelser om handel med planter og planteprodukter inden for EU samt indførsel fra resten af verden i overensstemmelse med internationale standarder og forpligtelser vedrørende plantesundhed.

EU overvåger salg og brug af plantebeskyttelsesmidler eller pesticider og fastsætter standarder for overvågning og kontrol med restkoncentrationer af pesticider. EU gennemfører også forebyggende foranstaltninger for at beskytte mod indslæbning og spredning af skadegørere på planter eller planteprodukter i EU. Ydermere sikres det, at kvalitetskravene vedrørende salg af frø og formeringsmateriale i EU overholdes.within the EU.

EU-lovgivningen dækker også intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende plantesorter samt bevaring og brug af genetiske ressourcer.