Language selector

 
left
  Genetiska resurser - Inledningslide
right
transtrans
 

This page has moved ! If you are not redirected please click here

Detta område omfattar två verksamheter:

  • Den viktigaste insatsen är tillämpningen av det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk, som trädde i kraft den 29 juni 2004. Europeiska gemenskapen i egenskap av självständig avtalsslutande part och de flesta av Europeiska unionens medlemsstater har redan ratificerat det internationella fördraget. Det är ett rättsligt bindande, globalt ramverk för tillträde till genetiska resurser inom jordbruket och fördelningen av den nytta som kan uppstå vid deras användning. Ett viktigt inslag i fördraget är det standardavtal (Material Transfer Agreement, MTA) som ska gälla för överföring av växtgenetiska resurser och där det fastställs hur mycket som ska betalas till fördragets finansieringsmekanism vid saluföring av produkter som baserar sig på denna form av material, samt i vilken form och på vilket sätt betalningen ska ske. Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna deltar i arbetet med att utarbeta detta standardavtal.


  • Genom rådets direktiv 98/95/EG ändras direktiven om saluföring av utsäde, och utrotningshotade traditionella (gamla) utsädessorter behöver inte längre testas enligt det stränga förfarande som krävs före saluföring. Riktlinjer för särskilda villkor för denna typ av material har utarbetats.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
requires javascript