IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Övergripande uppgift

EU:s integrerade strategi för säkra livsmedel syftar till att se till att livsmedelssäkerheten, djurs hälsa, djurskyddet och växtskyddet i Europeiska unionen är på en hög nivå, vilket sker genom enhetliga från-jord-till-bord-åtgärder och lämplig övervakning, samtidigt som man ser till att den inre marknaden fungerar väl.

Genomförandet av denna politik inbegriper utveckling av lagstiftning och andra insatser:

Att säkerställa effektiva kontrollsystem och utvärdera hur EU-standarderna följs i fråga om säkra livsmedel och livsmedelskvalitet, djurs hälsa och välfärd, foder och växtskydd i EU och i länder utanför EU med avseende på deras export till EU.

Att sköta de internationella förbindelserna med tredje länder och med internationella organisationer i frågor som rör livsmedelssäkerhet, djurs hälsa och välfärd, foder och växtskydd.

Att sköta förbindelserna med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) en och att säkerställa riskhantering på grundval av vetenskapliga belägg.