Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
 
 
 
 
left
  Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågorslide
right
transtrans
 

Hur bidrar Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor till att detta uppnås?

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor arbetar med att säkerställa effektiva kontrollsystem och utvärdera hur EU-standarderna följs i Europeiska unionen och i tredje land med avseende på deras export till Europeiska unionen. Kontorets huvuduppgift är att utföra inspektioner i medlemsstaterna och i tredje land som exporterar till Europeiska unionen.

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor utarbetar varje år ett inspektionsprogram i vilket slås fast vilka områden och länder som ska prioriteras när det gäller inspektioner. För att garantera att programmet förblir aktuellt och ändamålsenligt ses det över efter ett halvår. Dessa program en offentliggörs på denna webbplats.

Resultaten av de inspektioner som genomförs enligt programmet dokumenteras i inspektionsrapporter, som även innehåller slutsatser och rekommendationer. Den behöriga myndigheten i det besökta landet ges möjlighet att kommentera rapporterna på ett preliminärt stadium. och kommentarerna från de besökta länderna offentliggörs på denna webbplats.

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor ger rekommendationer till den nationella behöriga myndigheten för att den ska korrigera de brister man upptäckt i samband med inspektionerna. Den behöriga myndigheten ska lämna en handlingsplan till Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor om hur man kommer att åtgärda bristerna. Tillsammans med andra enheter inom Europeiska kommissionen utvärderar kontoret handlingsplanen och övervakar att den genomförs genom ett antal uppföljande åtgärder.

Där så är lämpligt kan Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor lyfta fram områden där Europeiska kommissionen behöver klargöra eller ändra lagstiftningen eller områden där det behövs ny lagstiftning. På så sätt bidrar resultaten från inspektionerna till utvecklingen av EU-lagstiftningen.

Dessutom lägger Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor fram andra rapporter, bl.a. de allmänna översiktsrapporter som ger en översikt över ett visst tema för en rad inspektioner som har genomförts i medlemsstaterna eller de årliga rapporterna om övervakning av bekämpningsmedelsrester en i hela EU.

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor publicerar också en årsrapport om sin verksamhet med en översikt över inspektionsprogrammen och de allmänna resultaten en .

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor är en del av Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd och är beläget i Grange, Co. Meath, Irland. Antalet anställda vid Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor har ökat från 74 personer 1997 till totalt 163 personer i dagens läge. Av dessa är 81 inspektörer som regelbundet deltar i inspektioner på plats. Resten utgörs av lednings- och stödpersonal. Verksamheten är indelad i sex enheter med olika ansvarsområden inom kontoret (se generaldirektoratets organisationsplan en ).

 

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript