Language selector

 
Food and feed safety
Animal Health and welfare
PLANT HEALTH
FVO INSPECTIONS
 
 
 
 
left
  Het Voedsel- en veterinair bureau - Inleidingslide
right
transtrans
 

Hoe draagt het VVO hiertoe bij?

Het VVO zorgt voor efficiënte controlesystemen en gaat na of in de EU en in derde landen die naar de EU exporteren aan de normen wordt voldaan. Het VVO doet dit hoofdzakelijk aan de hand van inspecties in de lidstaten en in derde landen die naar de EU uitvoeren.

Elk jaar stelt het VVO een inspectieprogramma op waarin de prioritaire gebieden en landen die voor inspectie in aanmerking komen, worden vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat het programma up to date blijft wordt het om het halfjaar herzien. Deze programma's en worden op deze website gepubliceerd.

De resultaten van elke inspectie die in het kader van het programma worden uitgevoerd, worden in een inspectieverslag opgenomen, samen met conclusies en aanbevelingen. De bevoegde autoriteit van het geïnspecteerde land wordt de mogelijkheid geboden om op de verslagen in een ontwerpfase te reageren. De inspectieverslagen en de opmerkingen van de landen staan op deze website.

Aan de bevoegde autoriteit van het desbetreffende land worden aanbevelingen gedaan om tekortkomingen die tijdens inspecties aan het licht gekomen zijn, te verhelpen. De bevoegde autoriteit wordt verzocht om een actieplan aan het VVO te doen toekomen over de wijze waarop zij van plan is de tekortkomingen te verhelpen. Samen met andere diensten van de Commissie evalueert het VVO dit actieplan en ziet op de toepassing hiervan toe.

Indien nodig doet het VVO ook aanbevelingen aan diensten van de Commissie over wetgeving die verduidelijkt of aangepast moet worden, en over gebieden waarop nieuwe wetgeving nodig is. Hierdoor dragen de inspecties van het VVO bij tot de ontwikkeling van de communautaire wetgeving.

Het VVO stelt nog andere verslagen op, zoals algemene verslagen waarin de resultaten van een aantal inspecties in een aantal lidstaten betreffende hetzelfde onderwerp worden samengevat of de jaarlijkse los toezichtverslagen voor residuen van bestrijdingsmiddelen en in de gehele EU.

Het VVO geeft ook een jaarverslag uit over zijn activiteiten, met overzichten van de vorderingen van zijn inspectieprogramma en en de algemene resultaten..

Het VVO maakt deel uit van het directoraat-generaal Gezondheids- en consumentenbescherming en is gevestigd in Grange, Co. Meath, Ierland. Het personeel van het VVO is gegroeid van 74 in 1997 tot circa 163 nu. Hiertoe behoren 81 inspecteurs die regelmatig inspectiebezoeken ter plaatse uitvoeren en leidinggevend en ondersteunend personeel. Het VVO bestaat uit zes eenheden met verschillende taken (zie het organisatieschema en van het directoraat-generaal).

 

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript