IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto - esittely

Miten elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto auttaa saavuttamaan tavoitteen?

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto pyrkii varmistamaan valvontajärjestelmien tehokkuuden sekä arvioimaan, noudatetaanko EU:n normeja EU:n sisällä ja unionin ulkopuolisissa maissa näiden EU-viennin osalta. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto pyrkii tähän lähinnä tekemällä tarkastusmatkoja jäsenvaltioihin ja EU:hun vientiä harjoittaviin unionin ulkopuolisiin maihin.

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto laatii vuosittain tarkastusohjelman, jossa yksilöidään painopistealueet ja tarkastettavat maat. Ohjelmaa tarkistetaan vuoden puolivälissä, jotta se olisi ajan tasalla ja relevantti. Ohjelmat en julkaistaan seuraavalla www-sivulla.

Ohjelman mukaisesti tehtyjen tarkastusmatkojen löydökset esitetään tarkastusraportissa päätelmineen ja suosituksineen. Tarkastusmatkan kohteena olleen maan toimivaltaiselle viranomaiselle annetaan tilaisuus kommentoida raporttiluonnosta. ja tarkastusmatkojen kohteena olleiden maiden kommentteja voi hakea seuraavalta www-sivulta.

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto antaa toimivaltaisille viranomaisille suosituksia tarkastuksissa paljastuneiden puutteiden korjaamiseksi. Toimivaltaista viranomaista pyydetään esittämään elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolle toimintasuunnitelma siitä, miten puutteet aiotaan korjata. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto arvioi muiden komission yksiköiden kanssa toimintasuunnitelman ja valvoo sen toteuttamista erinäisin seurantatoimin.

Tarvittaessa elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto voi ottaa esille kysymyksiä, joissa komission voi olla syytä harkita lainsäädännön selkiyttämistä tai muuttamista, tai alueita, joilla kaivataan uutta lainsäädäntöä. Täten elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tarkastusmatkojen tulokset tukevat osaltaan EU:n lainsäädännön kehittämistä.

Lisäksi elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto tuottaa muita raportteja, kuten yleiskatsauksia, joissa esitetään tiivistetysti saman aiheen vuoksi eri jäsenvaltioihin tehtyjen tarkastusmatkojen tulokset, tai vuotuiset EU:n laajuiset torjunta-ainejäämiä koskevat valvontaraportit en .

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto julkaisee myös toimintaansa käsittelevän vuosiraportin, jossa tarkastellaan tarkastusohjelmassa saavutettua edistystä ja esitetään kattavat tulokset en .

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto on osa terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastoa, ja sen sijaintipaikka on Grange, Co. Meath, Irlannissa. Elintarvike- ja eläinlääkintätoimistolla oli 74 työntekijää vuonna 1997, mutta nyt henkilöstö on kasvanut 163:een. Näistä 81 on tarkastajia, jotka osallistuvat säännöllisesti paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin, ja lisäksi toimistolla on johto- ja tukihenkilöstöä. Henkilöstö jakaantuu kuuteen yksikköön, joilla on elintarvike- ja eläinlääkintätoimistossa eri vastuualueet (ks. pääosaston organisaatiokaavio en ).