Language selector

 
left
  slide
right
transtrans
 

es da de el en fr it nl pt fi sv

Food Safety

BSE

Βρυξέλλες, 2001

ΣΕΒ: Η κατάσταση στις τρίτες χώρες - Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο από ΣΕΒ για το βόειο κρέας και τα προϊόντα του που εισάγονται από τρίτες χώρες;

Δεν έχουν διαπιστωθεί αυτόχθονα κρούσματα ΣΕΒ σε χώρες εκτός ΕΕ πλην της Ελβετίας. Ωστόσο, η επιστημονική συντονιστική επιτροπή έχει προσδιορίσει δυνητικούς κινδύνους υπό το πρίσμα παραγόντων όπως οι εισαγωγές στο παρελθόν ζώντων βοοειδών και βοείου κρέατος και οστεάλευρων από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που επλήγησαν από τη ΣΕΒ, η χρήση ζωοτροφών από κρέας και οστεάλευρα θηλαστικών για τη διατροφή μηρυκαστικών, οι πρακτικές της τήξης ζωικών υποπροϊόντων, τα μέτρα επιτήρησης της ΣΕΒ και εκπαίδευσης σχετικά με τη νόσο κλπ... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει, σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, να διαθέτουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με αυτό που απαιτείται για τα προϊόντα προέλευσης ΕΕ.

Γιατί η ΕΕ επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από τρίτες χώρες;

Οι περιορισμοί είναι απαραίτητοι λόγω της διαπίστωσης των ΠΟΥ/FAO, που υποστηρίζεται από την επιστημονική συντονιστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της δυνατότητας ύπαρξης ΣΕΒ σε ορισμένες τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου απαιτούνται μέτρα για τη διασφάλιση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας σε σχέση με το εισαγόμενο κρέας και τα προϊόντα του, όπως ισχύει και για τα προϊόντα προέλευσης ΕΕ. Επί του παρόντος υπάρχει απαίτηση αφαίρεσης και καταστροφής του ειδικού υλικού κινδύνου σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων όπου η ύπαρξη ΣΕΒ θεωρείται απίθανη από την επιστημονική συντονιστική επιτροπή.

Ποιες είναι συνέπειες της πρότασης αυτής για τη δημόσια υγεία;

Η πρόταση παρέχει ένα ακόμα βαθμό προστασίας σε σχέση με τη ΣΕΒ. Σήμερα δεν υπάρχουν κοινοτικά μέτρα που να απαγορεύουν τις εισαγωγές ειδικού υλικού κινδύνου (ΕΥΚ) ή προϊόντων κρέατος που να περιέχουν ΕΥΚ από τρίτες χώρες. Από τη 1η Απριλίου 2001 οι εισαγωγές αυτές απαγορεύτηκαν με την εξαίρεση εκείνων των χωρών όπου η ύπαρξη της ΣΕΒ θεωρείται εξαιρετικά απίθανη από την επιστημονική συντονιστική επιτροπή.

Είναι η πρόταση δυσανάλογα προστατευτική;

Όχι, είναι ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό και δεν επιφέρει διακρίσεις. Το καθεστώς κινδύνου των τρίτων χωρών έχει αξιολογηθεί με τον ίδιο τρόπο από την επιστημονική συντονιστική επιτροπή όπως και για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το καθεστώς κινδύνου είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το επίπεδο προστασίας που απαιτείται για τα ΕΥΚ. Η ύπαρξη της ΣΕΒ σε δέκα τρίτες χώρες θεωρήθηκε ότι είναι εξαιρετικά απίθανη και συνεπώς οι χώρες αυτές εξαιρούνται από οποιουσδήποτε περιορισμούς. Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει παρόμοια κατάταξη. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αφαίρεση των ΕΥΚ ανακοινώθηκε πρώτα στον ΠΟΕ τον Ιούλιο του 1997 και ελήφθησαν ορισμένα σχόλια, αλλά η νομοθεσία δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ για διάφορους λόγους. Η απόφαση που ελήφθη τον Ιούλιο του 2000 ανακοινώθηκε επίσης και δεν ελήφθησαν σχόλια από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, σε συμφωνία με τη δέσμευση της ΕΕ να παρακολουθεί συνέχεια την επιστημονική πρόοδο, κάθε νέο στοιχείο θα πρέπει να αξιολογείται συστηματικά.

Αναμένονται διαμαρτυρίες από τρίτες χώρες;

Είναι σαφές ότι νέες κανονιστικές απαιτήσεις έχουν κόστος. Ωστόσο υπό το πρίσμα της προσεκτικής αξιολόγησης του κινδύνου που διεξήγε η ΕΣΕ με πολύ διαφανή τρόπο και με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις αντίστοιχες χώρες και λαμβανομένης υπόψη της αναλογικής και μη διακριτικής φύσης των μέτρων, οι διαμαρτυρίες, αν υπάρξουν, δεν θα είναι βάσιμες. Επίσης η νομοθεσία προβλέπει την εξαίρεση τρίτων χωρών που εμπίπτουν στην κατηγορία I (ύπαρξη της ΣΕΒ απίθανη) της γεωγραφικής αξιολόγησης του κινδύνου από την επιστημονική συντονιστική επιτροπή.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο εμπόριο;

Το εμπόριο σφαγίων βοοειδών δεν θα διακοπεί καθότι υπάρχει διάταξη για την αφαίρεση της σπονδυλικής στήλης (ένα ΕΥΚ) στην ΕΕ και όχι στην τρίτη χώρα πριν από την εξαγωγή. Οι τρίτες χώρες ωστόσο θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τεχνικές σφαγής των ζώων δεν περιλαμβάνουν τεχνικές που απαγορεύονται στην ΕΕ. Ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου βοείου κρέατος αφορά κρέας χωρίς οστά και συνεπώς δεν πλήττεται.

Γνωρίζουν οι τρίτες χώρες τις συνέπειες που θα έχει η απόφαση;

Η απόφαση 418/2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προβλέπει την απαγόρευση των ΕΥΚ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2000. Η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ΠΟΕ σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική αλλά δεν ελήφθησαν σχόλια από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε επίσης τις τρίτες χώρες, που έχουν την άδεια να εξάγουν τα σχετικά προϊόντα στην ΕΕ, να υποβάλουν φακέλους για το επιδημιολογικό καθεστώς τους σχετικά με τη ΣΕΒ το 1998. Έγιναν επίσης πολλές επαφές με τρίτες χώρες ώστε να ειδοποιηθούν για την κατάσταση στην Κοινότητα σχετικά με τη ΣΕΒ, ενώ συζητήθηκαν και οι συνέπειες για τις εισαγωγές.

Πώς κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την αξιολόγηση του κινδύνου;

Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιστημονική συντονιστική επιτροπή διεξήγε γεωγραφική αξιολόγηση του κινδύνου σε ό,τι αφορά τη ΣΕΒ στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες. Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση αυτή αναπτύχθηκε σε μια περίοδο άνω των 2 ετών και δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο το Δεκέμβριο του 1998. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε φακέλους που υπέβαλαν οι εν λόγω χώρες, οι οποίες, ανταποκρινόμενες σε σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 1998, έδωσαν τα απαιτούμενα για μια τέτοια αξιολόγηση στοιχεία. Τα στοιχεία αφορούσαν ιδίως εισαγωγές βοοειδών και κρέατος και οστεάλευρων από το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που επλήγησαν από τη ΣΕΒ, τα πρότυπα τήξης των ζωικών υποπροϊόντων, τη χρήση ΕΥΚ, τη χρήση κρέατος και οστεάλευρων θηλαστικών για τη διατροφή μηρυκαστικών κλπ.

_

Ποιες είναι οι διάφορες κατηγορίες κινδύνων;

Η επιστημονική συντονιστική επιτροπή έχει προσδιορίσει τέσσερις κατηγορίες:

Επίπεδο I εμφάνιση της ΣΕΒ εξαιρετικά απίθανη

Επίπεδο II εμφάνιση της ΣΕΒ απίθανη αλλά δεν αποκλείεται

Επίπεδο III εμφάνιση της ΣΕΒ πιθανή αλλά μη επιβεβαιωμένη ή επιβεβαιωμένη σε κατώτερο επίπεδο

Επίπεδο IV εμφάνιση της ΣΕΒ επιβεβαιωμένη σε ανώτερο επίπεδο

Ποια είναι η σημασία της κατάταξης κάποιας τρίτης χώρας στη μία ή την άλλη κατηγορία;

Η παρούσα απόφαση κάνει διάκριση μεταξύ δύο μόνο ομάδων χωρών - εκείνων στις οποίες η ύπαρξη της ΣΕΒ είναι απίθανη (κατηγορία 1) και οι οποίες μπορούν κατά συνέπεια να εξαιρεθούν από την υποχρέωση αφαίρεσης των ΕΥΚ και των άλλων χωρών στις οποίες η ΣΕΒ είτε υπάρχει είτε δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τα ίδια κριτήρια εφαρμόστηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία εμπίπτουν όλα στις κατηγορίες 2 και 4 και τα οποία υποχρεούνται όλα να αφαιρέσουν το ΕΥΚ.

Είναι το γεωγραφικό καθεστώς κινδύνου μιας χώρας δείκτης της ασφάλειας του βοείου κρέατος;

Όχι. Το σύνολο του βοείου κρέατος στην αγορά, ανεξάρτητα από το ποια είναι η γεωγραφική αξιολόγηση του κινδύνου για τη χώρα παραγωγής, πρέπει να είναι ασφαλές. Αυτό απαιτεί μια σειρά προστατευτικών μέτρων, συγκεκριμένα την αφαίρεση των ΕΥΚ και δραστικά μέτρα επιτήρησης προκειμένου να μην εισέλθουν ενδεχόμενα κρούσματα ΣΕΒ στην τροφική αλυσίδα. Τα μέτρα αυτά μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι αυστηρότερα ανάλογα με το καθεστώς κινδύνου της κάθε χώρας. Οι χώρες της κατηγορίας Ι, για παράδειγμα, δεν απαιτείται να αφαιρούν τα ΕΥΚ ενώ, πρέπει να αφαιρούνται στην περίπτωση κάθε άλλης κατηγορίας κινδύνου.

Υπάρχει άλλη ανάλογη κατάταξη του κινδύνου σε διεθνές επίπεδο;

Το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (ΔΓΕ) ασχολείται με την κατάταξη της ΣΕΒ εδώ και αρκετό καιρό και έχει καθορίσει πέντε κατηγορίες με πολύ στενές ομοιότητες με το σύστημα της επιστημονικής συντονιστικής επιτροπής. Ωστόσο, το ΔΓΕ δεν σκοπεύει να κατατάξει κάθε χώρα ξεχωριστά σύντομα. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δική της κατάταξη με βάση τις επιστημονικές αρχές αξιολόγησης του κινδύνου που ανέπτυξε η ΕΣΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προσαρμόσει το σύστημά της στο σύστημα του ΔΓΕ όταν θα εγκριθεί η τρέχουσα πρόταση κανονισμού για τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι καταναλωτές στις τρίτες χώρες έχουν λόγους να φοβούνται για την ασφάλεια του δικού τους βοείου κρέατος;

Δεν είναι έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρέχει συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια των βοοειδών στις τρίτες χώρες. Ενώ δεν έχουν βρεθεί αυτόχθονα κρούσματα ΣΕΒ εκτός ΕΕ πλην της Ελβετίας, η αξιολόγηση του κινδύνου που διεξάγεται από την επιστημονική συντονιστική επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στις τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό των στρατηγικών τους για τη ΣΕΒ. Πολλές τρίτες χώρες έχουν ήδη, για παράδειγμα, εφαρμόσει μέτρα που ισχύουν στην ΕΕ, όπως η απαγόρευση της χρήσης κρέατος και οστεάλευρων από θηλαστικά για τη διατροφή των μηρυκαστικών, ο έλεγχος των βοοειδών για ΣΕΒ, βελτιωμένα μέτρα επιτήρησης της ΣΕΒ και ειδική εκπαίδευση κλπ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο το βόειο κρέας δεν διαπιστώθηκε ότι μεταδίδει την ασθένεια. Οι κρίσιμοι ιστοί είναι το αποκαλούμενο ΕΥΚ και ειδικότερα ο εγκέφαλος και η σπονδυλική στήλη των μεγαλύτερων σε ηλικία ζώων.

Top

BSE
ΑΣΦʼΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΊΜΩΝ | ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΈΙΑ | ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ | ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs