IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
de en fr nl sv

Säkra livsmedel

BSE en

Bryssel den 6 april 2001

Frågor och svar om BSE

Hur är BSE-läget i EU just nu?

Det totala antalet BSE-fall i Europeiska unionen minskar, vilket beror på att situationen förbättrats i Storbritannien, där över 99 % av alla fall hittills registrerats. Däremot ökar förekomsten i vissa medlemsstater, främst till följd av att det sedan den 1 januari 2001 är obligatoriskt att systematiskt testa nötkreatur.

Ett stort antal EU-åtgärder har vidtagits för att skydda allmänheten mot BSE. Medlemsstaterna måste se till att alla gemenskapsåtgärder mot BSE genomförs fullt ut. De måste också förbättra sin information till allmänheten om BSE och om de skyddsåtgärder som vidtagits. Om dessa åtgärder tillämpas på ett strikt sätt kan konsumenterna i Europa med förtroende äta nötkött.

Viktiga förslag som Europeiska kommissionen lagt fram i fråga om livsmedelssäkerhet, och som för närvarande ligger hos rådet och Europaparlamentet, syftar till att ytterligare förstärka lagstiftningen om säkra livsmedel i allmänhet. Som exempel kan nämnas förslaget till en allmän livsmedelslag, inrättandet av en Europeisk livsmedelsmyndighet och lagstiftningen för att hantera risken för BSE, däribland förslaget till en förordning om animaliska biprodukter och förslaget till en förordning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE).

BSE och v-CJD

Varifrån kommer BSE och hur vanlig är sjukdomen i EU?

Bovin spongiform encefalopati (BSE) är en hjärnsjukdom hos nötkreatur. Den upptäcktes för första gången i Storbritannien 1986. Sjukdomen utvecklades till en epidemi på grund av att kött- och benmjöl som framställts av djurkadaver blandades i nötkreaturens foder. Fram till den 28 februari 2001 hade 180 903 fall registrerats i Storbritannien och 1 924 i övriga EU. Samtidigt som förekomsten av BSE har minskat i Storbritannien, ökar den i flera andra medlemsstater till följd av att mera systematisk testning av BSE har införts. Trots det är det totala antalet BSE-fall fortfarande ytterst lågt i andra medlemsstater jämfört med Storbritannien.

Hur är det med motsvarande sjukdom hos människan - v-CJS?

Den nya varianten av Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (v-CJS) diagnostiserades för första gången 1996. Den anses nu allmänt orsakas av att BSE överförts till människor. Hittills har 99 säkra eller misstänkta fall av v-CJS registrerats i EU. De flesta drabbade är unga människor. Nästan alla dessa fall har registrerats i Storbritannien, utom tre fall i Frankrike och ett fall i Irland.

Uppskattningarna av hur antalet fall av v-CJS kommer att utvecklas i framtiden varierar mycket, eftersom man inte vet tillräckligt mycket om inkubationstiden mellan det tillfälle då en person exponerats för smittämnet och den tidpunkt då symtomen uppträder. Det är dock klart att största delen av fallen i framtiden kommer att bero på exponering för smittsamt material före de strängare kontrollerna som införts på senare år.

Hur vanlig är BSE i de olika medlemsstaterna?

För närvarande minskar det totala antalet fall i EU, främst till följd av det minskade antalet fall i Storbritannien. I Storbritannien har antalet fall minskat kraftigt från mer än 36 000 fall 1992, när epidemin rasade som värst, till 1 348 fall 2000. I Portugal är förekomsten av BSE stabil med 159 fall 1999 jämfört med 150 fall 2000.

Å andra sidan har antalet upptäckta BSE-fall ökat i andra medlemsstater, däribland Frankrike (31 fall 1999, 162 fall 2000) och Irland (95 fall 1999, 149 fall 2000), vilket är en följd av effektivare övervakningsprogram. När aktiv övervakning infördes i Tyskland, Spanien och Italien i december 2000 ledde det till att de första "inhemska" BSE-fallen upptäcktes i dessa medlemsstater.

Vilka resultat har man av de nya testprogrammen sedan den 1 januari 2001?

Förutom obligatorisk undersökning av alla djur som uppvisar tecken på BSE infördes den 1 januari 2001 även snabba BSE-tester på döda djur för följande kategorier:

- Samtliga nötkreatur över 30 månader som nödslaktats eller som uppvisat tecken på sjukdom vid besiktning efter slakt.

- Slumpmässig provtagning av djur som dött på gårdarna.

- Friska djur över 30 månader avsedda som livsmedel (med undantag av Österrike, Sverige och Finland där risken för BSE enligt en vetenskaplig bedömning är mindre).

Som väntat har dessa mera systematiska tester lett till ett ökat antal upptäckta fall av BSE i de flesta medlemsstaterna, men det är anmärkningsvärt att de flesta fallen - 85 % - fortfarande upptäcks genom övervakning av misstänkta djur eller riskdjur. En tabell över resultaten bifogas. Resultaten är fortfarande preliminära, men de bekräftar kommissionens ursprungliga antagande att man genom systematiska tester kan avslöja flera BSE-fall än enbart genom passiv övervakning, och att sannolikheten att upptäcka positiva fall är större om man undersöker särskilda målgrupper, såsom djur som dött på gården och djur som nödslaktats. En mera ingående analys kan göras så snart man fått in mera resultat.

När blir det obligatoriskt att testa alla nötkreatur över 30 månader i hela EU?

För närvarande testas samtliga nötkreatur över 30 månader som är avsedda som livsmedel. Före den 1 juni 2001 skall kommissionen lämna ett förslag till Ständiga veterinärkommittén för att vid behov ändra det nuvarande programmet för BSE-tester. I förslaget kommer man att ta hänsyn till resultaten av provtagningarna i det obligatoriska testprogrammet.

Hur väntar man sig att sjukdomen kommer att utvecklas i framtiden?

Fram till mitten av 2000 upptäcktes de flesta fallen genom traditionell passiv kontroll, dvs. undersökning och obligatorisk rapportering av djur som misstänktes uppvisa sjukdomstecken eller hade kliniska BSE-symtom. Efter det att snabbtester på döda djur infördes har det blivit uppenbart att ytterligare fall kan upptäckas genom tester. Djur som visar icke-typiska symtom, såsom sparkande, förlamning, avmagring och nedgång i mjökproduktion, kommer att upptäckas. Eftersom dessa symtom är mycket vanliga, skulle det inte vara ändamålsenligt att betrakta alla dessa djur som BSE-misstänkta. Man har även funnit BSE-fall bland slaktade djur som inte har uppvisat några tecken på sjukdom.

Av dessa orsaker har man antagit att systematisk övervakning med snabbtester skulle öka antalet upptäckta fall av BSE och de första resultaten styrker detta antagande. Hittills har 15 % av BSE-fallen upptäckts genom denna testmetod.

Å andra sidan förskjuts förekomsten av positiva BSE-fall mot äldre djur i de medlemsstater där BSE har förekommit tidigare. Detta är ett positivt tecken, eftersom det pekar på att de åtgärder som vidtagits från och med 1996 har gett resultat.

Eftersom den genomsnittliga inkubationstiden för BSE är 4-5 år är det först 2005 eller 2006 som man kommer att kunna bedöma hur effektiva de nya åtgärder som vidtagits under de senaste månaderna är.

EU-åtgärder mot BSE

Vad har EU gjort för att skydda allmänheten?

Europeiska kommissionen har infört en rad övergripande EU-åtgärder mot BSE:

- I juli 1994 blev det förbjudet att utfodra nötkreatur, får och getter med kött- och benmjöl av däggdjur.

- Den 1 april 1997 skärptes kraven på hur animaliskt avfall ska bearbetas för att minska infektionsrisken så långt som möjligt (nu krävs värmebehandling i 133 grader och ett tryck på 3 bar i tjugo minuter).

- Den 1 maj 1998 infördes övervakningsåtgärder för upptäckt, kontroll och utrotning av BSE.

- Från och med den 1 oktober 2000 måste allt specificerat högriskmaterial (t. ex. ryggmärg, hjärna, ögon, tonsiller och tarmdelar) från nötkreatur, får och getter tas bort från djurfoder- och livsmedelskedjan i hela EU. Det obligatoriska kravet gäller även import av kött och köttprodukter från länder utanför EU med undantag av Argentina, Australien, Botswana, Brasilien, Chile, Namibia, Nicaragua, Norge, Nya Zeeland, Paraguay, Singapore, Swaziland och Uruguay sedan den 1 april 2001.

- Den 1 januari 2001 kommer riktade BSE-tester att införas, särskilt för djur i högriskkategorier.

- Från och med den 1 mars 2001 kommer det inte längre att vara tillåtet att tillverka djurfoder av döda djur som klassats som olämpliga som livsmedel.

På grund av krisen i konsumenternas förtroende efter införandet av de snabba BSE-testerna och upptäckten av de första bekräftade inhemska fallen i länder där BSE-fall inte hade förekommit tidigare, och i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen har kommissionen vidtagit en rad kompletterande åtgärder:

- Ett förbud har införts mot användningen av kött- och benmjöl och vissa andra djurproteiner i foder för alla husdjur för att undvika risken för korskontaminering, som skall gälla åtminstone fram till slutet av juni 2001.

- Provtagning av alla nötkreatur äldre än 30 månader avsedda som livsmedel.

- Den nuvarande förteckningen över specificerat riskmaterial bör nu också omfatta hela tarmen och kotpelaren från nötkreatur .

- Förbud mot användningen av maskinurbenat kött från ben av nötkreatur, får och getter i foder och livsmedel.

Ett förslag till skärpning av kraven vid bearbetning av utsmält fett väntas så snart senaste vetenskapliga råd har uppdaterats.

Alla gemenskapsåtgärder bygger på yttranden från de oberoende vetenskapliga kommittéerna som ger Europeiska kommissionen råd. Nya vetenskapliga rön granskas regelbundet av EU:s Vetenskapliga styrkommitté och andra specialiserade vetenskapliga kommittéer.

Vad gör kommissionen för att övervaka att BSE-åtgärderna genomförs i medlemsstaterna?

Kommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor utför besiktningar för att övervaka att de behöriga nationella myndigheterna genomför, tillämpar och övervakar gemenskapslagstiftningen på rätt sätt. Dessa besiktningsrapporter publiceras på kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/food/fs/inspections/vi/reports/index_en.html

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor har utökat sina inspektioner och man har fäst särskild uppmärksamhet på att foderförbudet och de nyligen antagna åtgärderna vad gäller specificerat riskmaterial och testning genomförs på rätt sätt.

Vilka andra åtgärder föreslås nu för att skydda allmänheten mot BSE?

Utöver de åtgärder som beskrivs ovan har kommissionen lagt fram flera viktiga förslag som håller på att behandlas av ministerrådet och Europaparlamentet:

- Ett förslag till en förordning om förebyggande, utrotning och kontroll av transmissibel spongiform encefalopati (TSE)

http://ec.europa.eu/food/fs/bse/bse17_en.pdf

- Ett förslag till en förordning om animaliska biprodukter, för att se till att endast material från djur som anses lämpliga som livsmedel används i djurfoder

http://ec.europa.eu/food/fs/bse/bse18_en.pdf

- Ett förslag till en allmän livsmedelslag och inrättandet av en Europeisk livsmedelsmyndighet

http://ec.europa.eu/food/fs/intro/efa_prop_en.pdf

I vitboken om livsmedelssäkerhet (se IP/00/20) har Europeiska kommissionen lagt fram ett mycket stort antal förslag för att garantera säkra livsmedel från jord till bord.

http://ec.europa.eu/food/fs/intro/index_en.html

Vad gör man för att minska risken för att BSE kommer in i livsmedelskedjan?

- Prov på BSE måste tas av samtliga nötkreatur äldre än 30 månader som kommer in i livsmedelskedjan, och slaktkroppen får inte frisläppas förrän man fått ett negativt testresultat. Österrike, Finland och Sverige har fått undantag från kravet att testa friska nötkreatur efter en vetenskaplig bedömning som visade att BSE-risken i dessa länder är lägre.

- Vid slakten tas högriskvävnader (de specificerade riskmaterialen) bort från alla nötkreatur över 12 månader och förstörs. Det här är ett sätt att radikalt minska risken för smitta från djur som kan ha sjukdomen i ett tidigt stadium.

Bilaga:

BSE-tester - Kumulativ tabell från januari - februari 2001

Misstänkta fall: Nötkreatur som fastställts som misstänkta fall genom passiv övervakning.

Riskdjur: Nötkreatur som dör på gården, nödslaktas eller skickas till normal slakt men som vid besikningen före slakt upptäcks vara sjuka.

Friska djur: Nötkreatur som skickas för normal slakt.

Utrotning av BSE: Nötkreatur som avlivas, eftersom de uppvisar en epidemiologisk länk till ett BSE-fall (födelsekohort, uppfödningskohort, foderkohort, avkomma och djur från besättningar med BSE) i sin besättning.

Top

BSE en
SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD