Language selector

 
left
  slide
right
transtrans
 

es da de en fr it nl pt fi sv

Säkra livsmedel

BSE

Bryssel den 15 november 2000

De viktigaste rättsakterna som rör BSE

I denna förteckning ges en översikt över de viktigaste rättsakterna inom Europeiska unionen som rör bovin spongiform encefalopati (BSE) samt huvuddragen i de beslut som fattats. En fullständig kronologisk översikt av samtliga de rättsakter som berör BSE finns på Internetadressen: http://ec.europa.eu/food/fs/bse/index_en.html

Beslut 89/469/EEG 28 juli 1989 (levande nötkreatur Förenade kungariket)

Förbud mot att från Förenade kungariket till de andra medlemsstaterna leverera sändningar av levande nötkreatur födda före den 18 juli 1988 eller födda av kor med misstänkt eller officiellt bekräftad BSE.

Beslut 90/134/EEG 6 mars 1990 (officiell anmälan av BSE)

Alla fall av bovin spongiform encefalopati skall anmälas.

Beslut 90/200/EEG 9 april 1990 (produkter från Förenade kungariket)

Förbud för Förenade kungariket att till de övriga medlemsstaterna leverera hjärna, ryggmärg, bräss, tonsiller, mjälte och tarmar från nötkreatur som vid slakten är äldre än 6 månader.

Beslut 94/381/EG 27 juni 1994 (förbud mot utfodring)

Förbud i samtliga medlemsstater mot utfodring av idisslare med protein som härrör från vävnader från idisslare.

Beslut 94/382/EG 27 juni 1994 (bearbetning av animaliskt avfall från idisslare)

Godkännande av alternativa värmebehandlingssystem för bearbetning av animaliskt avfall från idisslare i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati.

Beslut 96/239/EG 27 mars 1996 (embargo mot Förenade kungariket)

Förenade kungariket får inte från sitt territorium till de andra medlemsstaterna eller tredje land exportera nötkreatur och produkter framställda av nötkött.

Beslut 96/449/EG 18 juli 1996 (bearbetning av animaliskt avfall)

Bearbetningsvillkor för animaliskt avfall från däggdjur i syfte att inaktivera smittämnen av spongiform encefalopati: 133° - 3 bar - 20 minuter – numera ersatt av 1999/534/EG (inför bearbetningsvillkor för talg).

Beslut 98/256/EG 16 mars 1998 (partiellt upphävande av embargot mot Förenade kungariket - Nordirland)

Första ändringen i embargot mot Förenade kungariket: Förbättrade kontroller och upphävande av förbudet mot export av produkter av nötkreatur som fötts upp och slaktats i Nordirland.

Beslut 98/272/EG 23 april 1998 (epidemiologisk övervakning av transmissibel spongiform encefalopati (TSE))

I beslutet fastställs allmänna regler för epidemiologisk övervakning av alla former av TSE. Beslutet har ändrats genom beslut 2000/374/EG, där snabbtestning införs (se nedan).

Beslut 98/653/EG 18 november 1998 (embargot mot Portugal)

Förbud mot export av nötkreatur och produkter av nötkreatur från Portugal.

Beslut 98/692/EG 25 november 1998 (partiellt upphävande av embargot mot Förenade kungariket – införande av ett datumbaserat exportsystem)

Andra ändringen i embargot mot Förenade kungariket: Antagande av principerna för det andra steget för att upphäva förbudet mot export från Förenade kungariket genom ett datumbaserat exportsystem gällande i hela Förenade kungariket.

Beslut 99/514/EG 23 juni 1999 (datum för export av kött och köttprodukter enligt det datumbaserade exportsystemet)

Fastställande av det datum då sändningarna från Förenade kungariket av nötköttsprodukter som omfattas av det datumbaserade exportsystemet får påbörjas: 1 augusti 1999.

Beslut 2000/374/EG 5 juni 2000 (förstärkning av övervakningen genom snabbtestning)

Förstärkning av den epidemiologiska övervakningen av BSE hos nötkreatur genom införandet av ett övervakningsprogram från och med den 1 januari 2001 där test skall utföras på prov från döda djur. Medlemsstaterna skall genomföra årliga övervakningsprogram på ett riktat urval djur, särskilt med avseende på djur som självdött, sjuka djur som nödslaktats samt djur som uppvisar beteendemässiga eller neurologiska tecken.

Beslut 2000/418/EG 29 juni 2000 (specificerat riskmaterial)

Medlemsstaterna skall avlägsna de djurvävnader som mest sannolikt utgör en BSE-risk (skalle, tonsiller, ryggmärg och ileum) från hela produktionskedjan för livsmedel och foder från och med den 1 oktober. Köttimport från tredje land kommer att bli föremål för liknande krav från och med den 1 april 2001, om inte vetenskapliga bedömningar kommer att ange att sådana åtgärder inte är nödvändiga.

Förslag 19 oktober 2000 (döda djur)

I förslaget till förordning föreslås att det skall bli förbjudet att återanvända döda djur och utdömt animaliskt material i foderkedjan. Det enda animaliska material som tillåts användas för produktion av djurfoder skulle då vara material från djur som förklarats tjänligt som livsmedel efter veterinärbesiktning. (Endast ett förslag på detta stadium – antogs av kommissionen den 19 oktober.)

Top

BSE
SÄKRA LIVSMEDEL | FOLKHÄSLA | KONSUMENTFRÅGOR | GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs