Language selector

 
left
  slide
right
transtrans
 

es da de en fr it nl pt fi sv

Fødevaresikkerhed

BSE

Bruxelles, den 15. november 2000

De vigtigste EU-retsakter om BSE

Nedenfor følger en oversigt over de vigtigste EU-retsakter om bovin spongiform encephalopati (BSE) samt det vigtigste indhold af beslutningerne. En fuldstændig, kronologisk fortegnelse over samtlige retsakter vedrørende BSE findes på følgende internet-adresse: http://ec.europa.eu/food/fs/bse/index_en.html

Beslutning 89/469 28. juli 1989 (levende kvæg, Det Forenede Kongerige)

Det Forenede Kongerige forsender ikke levende kvæg, der er født inden den 18. juli 1988, eller født af hundyr, der mistænkes for at have spongiform encephalopati, eller hvor sygdommen er officielt bekræftet, til andre medlemsstater.

Beslutning 90/134 6. marts 1990 (anmeldelse af BSE)

Ethvert udbrud af bovin spongiform encephalopati skal anmeldes.

Beslutning 90/200 9. april 1990 (produkter fra Det Forenede Kongerige)

Det Forenede Kongerige må ikke sende nedennævnte fra sit område til andre medlemsstaters område: hjerne, rygmarv, brisler, tonsiller, milt og indvolde fra kvæg, der er mere end 6 måneder gammelt ved slagtningen.

Beslutning 94/381 27. juni 1994 (fodringsforbud)

Medlemsstaterne skal forbyde, at drøvtyggerarter fodres med protein af pattedyrvæv.

Beslutning 94/382 27. juni 1994 (forarbejdning af affald fra drøvtyggere)

Godkendelse af alternative varmebehandlingssystemer til forarbejdning af animalsk affald fra drøvtyggere med henblik på inaktivering af spongiform encephalopati- agenser.

Beslutning 96/239 27. marts 1996 (Det Forenede Kongerige, embargo)

Det Forenede Kongerige må ikke fra sit område sende levende kvæg og produkter, der er fremstillet af kvæg, til de andre medlemsstater eller til tredjelande.

Beslutning 96/449 18. juli 1996 (forarbejdning af animalsk affald)

Forarbejdning af animalsk affald med henblik på inaktivering af spongiform encephalopati-agenser: 133° - 3 bar - 20 minutter - nu erstattet af 1999/534
(der indfører forarbejdningsbetingelser for talg).

Beslutning 98/256 16. marts 1998 (delvis ophævelse af embargo mod Det Forenede Kongerige - ECHS)

Første ændring af embargo mod Det Forenede Kongerige: Forstærket kontrol og første skridt mod ophævelsen af forbuddet under ordningen med besætninger, der opfylder betingelserne for eksport (ECHS) i Nordirland

Beslutning 98/272 23. april 1998 (epidemiologisk overvågning for overførbare spongiforme encephalopatier)

Fastlægger generelle regler om epidemiologisk overvågning for overførbare spongiforme encephalopatier. Ændret ved beslutning 2000/374, indførsel af hurtige prøver (se nedenfor)

Beslutning 98/653 18. november 1998 (Portugal, embargo)

Forbud mod at sende levende kvæg og produkter, der er fremstillet af kvæg, fra Portugal.

Beslutning 98/692 25. november 1998 (delvis ophævelse af embargo mod Det Forenede Kongerige - DBES)

Anden ændring af embargo mod Det Forenede Kongerige: Vedtagelse af principperne om andet skridt mod ophævelsen af forbuddet under den datobaserede eksportordning (DBES), der gælder for hele Det Forenede Kongerige.

Beslutning 99/514 23. juni 1999 (datoen for forsendelse af DBES-kød og kødprodukter)

Fastsættelse af den dato, på hvilken forsendelse af kvægprodukter fra Det Forenede Kongerige under den datobaserede eksportordning kan indledes: 1. august 1999.

Beslutning 2000/374 5. juni 2000 (forstærket overvågning med hurtige test)

Styrkelse af den epidemiologiske overvågning af BSE hos kvæg gennem indførelse af et overvågningsprogram med hurtige obduktionstest pr. 1. januar 2001. Medlemsstaterne skal gennemføre årlige overvågningsprogrammer for et særligt udvalg af dyr, hvor der specielt skal fokuseres på dyr, som dør på gårdene, syge dyr, som må nødslagtes, og dyr, der udviser afvigende adfærdsmæssige eller neurologiske tegn.

Beslutning 2000/418 29. juni 2000 (SRM)

Medlemsstaterne skal fjerne det dyrevæv, der frembyder den største risiko for BSE (kort sagt: kranium, tonsiller, rygmarv og ileum), fra føde- og foderkæden pr. 1. oktober. Import af kød fra tredjelande underkastes lignende krav pr. 1. april 2001, medmindre en videnskabelig vurdering viser, at sådanne foranstaltninger ikke er nødvendige.

Forslag 19. oktober 2000 (selvdøde dyr)

Udkastet til forordning foreslår at forbyde genbrug af selvdøde dyr og kasseret animalsk materiale til foder. Det eneste animalske materiale, der må anvendes til fremstilling af foder, vil dermed være materiale fra dyr, der er erklæret egnede til konsum efter veterinærkontrol. (For øjeblikket kun et forslag - vedtaget af Kommissionen den 19. oktober)

Top

BSE
FØDEVARESIKKERHED | FOLKESUNDHED | FORBRUGERANLIGGENDER | GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs