Language selector

 
left
  Algemene levensmiddelenwetgeving - Inleidingslide
right
transtrans
 

In alle lidstaten en veel derde landen zijn de overkoepelende beginselen betreffende voedselveiligheid en consumentenbescherming vastgelegd in de nationale wetgeving. Op EU-niveau, echter, is de levensmiddelenwetgeving geëvolueerd zonder dat een aantal van deze basisbeginselen zijn vastgelegd in een overkoepelend wetgevend instrument.

Op 28 januari 2002 namen het Europees Parlement en de Raad Verordening (EG) nr. 178/2002 aan tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving.

Het doel van de verordening inzake algemene levensmiddelenwetgeving bestaat erin een kader te scheppen voor een coherente aanpak bij de ontwikkeling van een wetgeving inzake levensmiddelen. Terzelfder tijd biedt het een algemeen kader voor gebieden die niet worden geregeld door specifieke geharmoniseerde voorschriften, maar waar het functioneren van de interne markt wordt gewaarborgd door wederzijdse erkenning.

Ze stelt definities, beginselen en verplichtingen vast voor alle stadia van de productie en distributie van levensmiddelen/diervoeders.
 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript