IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Yleinen elintarvikelainsäädäntö - Johdanto

Elintarviketurvallisuuden ja kuluttajansuojan perusperiaatteet on kaikissa jäsenvaltioissa ja useissa unionin ulkopuolisissa maissa vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä. Elintarvikelainsäädäntö on kuitenkin EU:n tasolla kehittynyt ilman, että kaikkia näistä perusperiaatteista olisi koottu yhdeksi kaiken kattavaksi säädökseksi.

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 28. tammikuuta 2002 asetuksen (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista.

Elintarvikelainsäädäntöasetuksen tavoitteena on luoda puitteet, jotta varmistetaan yhtenäinen toimintamalli elintarvikelainsäädännön kehittelyssä. Samalla se tarjoaa yleiset puitteet niitä aloja varten, joita ei säännellä erityisillä yhdenmukaistetuilla säännöillä vaan joilla sisämarkkinoiden toiminta varmistetaan vastavuoroisella tunnustamisella.

Asetuksessa vahvistetaan kaikkia elintarvikkeiden ja rehujen tuottamisen ja jakelun vaiheita koskevat määritelmät, periaatteet ja velvoitteet.