IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Generel fødevarelovgivning - Indledning

I alle medlemsstaterne og mange tredjelande er de overordnede principper for fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse fastlagt i den nationale lovgivning. På EU-plan er fødevarelovgivningen dog blevet udviklet, uden at disse grundlæggende principper er blevet fastlagt i et overordnet juridisk instrument.

Den 28. januar 2002 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen.

Målet med forordningen om generel fødevarelovgivning er at tilvejebringe et sæt rammer, som sikrer en sammenhængende tilgang i forbindelse med udviklingen af fødevarelovgivningen. Samtidig giver den et sæt overordnede rammer for de områder, som ikke er omfattet af specifikke harmoniserede regler, men hvor det gennem gensidig anerkendelse er sikret, at det indre marked fungerer.

Den indeholder bestemmelser om de definitioner, principper og pligter, som gælder alle faser i produktionen og distributionen af fødevarer og foderstoffer.