Language selector

 
left
  Kemisk sikkerhed ved fødevarer - Indledningslide
right
transtrans
 

Kemiske stoffer spiller en betydningsfuld rolle i forbindelse med fødevareproduktion og -distribution. Som tilsætningsstoffer i fødevarer forlænger de f.eks. fødevarernes holdbarhed, og som farve- og smagsstoffer gør de fødevarerne mere indbydende. Andre kemikalier er farmakologisk aktive og anvendes derfor til at bekæmpe sygdomme hos husdyr og afgrøder.


For at fødevarerne kan være hygiejniske og indbydende, skal de opbevares i beholdere, som er lavet af kemiske stoffer som f.eks. plastik. De klare fordele ved at anvende kemikalier inden for fødevarefremstilling og -distribution skal dog på den anden side ses i forhold til de potentielle risici for forbrugerens sundhed forbundet med disse kemikaliers bivirkninger og restkoncentrationer.


Derudover findes der en række kemiske stoffer i miljøet, som er forurenende stoffer. Det er ikke med forsæt, at disse forurenende stoffer findes i råmaterialer, der anvendes i forbindelse med fødevareproduktionen og -distributionen, og de kan ofte ikke undgås. Fællesskabets fødevarelovgivning har til formål at tilvejebringe den rette balance mellem de risici og fordele, der er forbundet med de stoffer, som anvendes med forsæt, samt at reducere mængden af forurenende stoffer i overensstemmelse med det høje forbrugerbeskyttelsesniveau, som kræves i artikel 152 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.


For at opnå dette høje sundhedsbeskyttelsesniveau for forbrugeren understøttes fællesskabslovgivningen af en risikoanalyseprocedure, som er baseret på solid videnskabelig evaluering og tager hensyn til andre faktorer som f.eks. kontrollens gennemførlighed. Hvad angår kemiske stoffer i fødevarer, er lovgivningen opdelt i følgende områder:

  • Lovgivningen om tilsætningsstoffer til fødevarer er baseret på princippet om, at kun tilsætningsstoffer, som eksplicit er godkendt, må anvendes og ofte kun i begrænsede mængder i specifikke fødevarer. Før Kommissionen godkender tilsætningsstoffer til fødevarer, evalueres deres sikkerhed.


  • I den eksisterende lovgivning om aromaer fastsættes der grænser for tilstedeværelsen af uønskede forbindelser, mens der for kemisk definerede smagsstoffer findes et omfattende sikkerhedsvurderingsprogram. Kun stoffer, for hvilke resultatet af vurderingen er gunstigt, vil blive godkendt til brug i fødevarer på grundlag af en positivliste, som skal udarbejdes senere.


  • Lovgivningen om forurenende stoffer er baseret på videnskabelig rådgivning og princippet om, at forurenende stoffer skal holdes på et niveau, der er så lavt, som det med rimelighed kan opnås gennem gode arbejdsmetoder. Der er blevet fastsat grænseværdier for visse forurenende stoffer (f.eks. mykotoksia, tungmetaller, nitrater og chloropropanoler) for at beskytte folkesundheden.


  • Lovgivningen om restkoncentrationer af veterinærlægemidler til dyr, der bruges i fødevareproduktion, og restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler (pesticider) indeholder bestemmelser om gennemførelse af en videnskabelig evaluering, før de pågældende produkter kan godkendes. Om nødvendigt fastsættes der maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, og i visse tilfælde forbydes brugen af et stof.


  • Lovgivningen om materialer og genstande i berøring med fødevarer bestemmer, at disse materialer og genstande ikke må overføre deres komponenter til fødevarer i mængder, som kan være sundhedsfarlige eller ændre fødevarernes sammensætning, smag eller struktur.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript