Language selector

 
left
  Biotechnology - Meddelanden från medborgare om lagstiftningen om genetiskt modifierade organismerslide
right
transtrans
 

Kommissionär David Byrne har mottagit en rad e-postmeddelanden från medborgare som är oroliga över kommande lagstiftningsförslag om genetiskt modifierade organismer. David Byrne uppskattar det intresse som medborgarna visar och den input han får. Med tanke på det stora antal e-postmeddelanden han fått, hoppas han att ni har förståelse för att det inte är möjligt att i detalj ge svar på varje enskild fråga som tagits upp. Kommissionären beaktar dock alla era frågor och kommentarer när han färdigställer förslagen.

Europeiska kommissionen håller på att färdigställa en rad lagar om genmodifiering som omfattar alla aspekter och sektorer. Dessa lagar är nödvändiga för att återupprätta förtroendet för processen för övervakning av och tillstånd för genetiskt modifierade organismer inom EU.

Den första av dessa lagar - det ändrade övergripande direktivet om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, det uppdaterade direktivet 90/220, nu direktiv 2001/18/EG - antogs av rådet och Europaparlamentet i februari i år. Direktivet ger ett bra skydd när det gäller utvärdering, övervakning, spårbarhet, tidsbegränsade tillstånd och forskning.

Europeiska kommissionen arbetar för närvarande med detaljerna i lagförslagen om spårbarhet och märkning av "levande genetiskt modifierade organismer", liksom med ett system för att kunna spåra produkter som härrör från genetiskt modifierade organismer. Detta spårbarhetssystem ska omfatta alla sektorer - utsäde, djurfoder, livsmedel, och ska ta hänsyn till de behov och de specifika situationer man kan möta på samtliga stadier i näringskedjan.

Kommissionen tänker dessutom lägga fram förslag om tillägg till märkningskraven för livsmedel som härrör från genetiskt modifierade organismer, samt fylla luckorna i bestämmelserna för genetiskt manipulerat djurfoder. Förslag om renhetskriterier för konventionellt utsäde i förhållande till genetiskt modifierat utsäde kommer också att läggas fram.

Under arbetet med dessa lagförslag tar kommissionen hänsyn till alla aspeker av problemet, samt talar med alla berörda parter. När förslagen är färdiga och antagna av kommissionen, kommer de att offentliggöras på denna webbplats. Europaparlamentet och rådet kommer att diskutera förslagen och tillsammans ta ett beslut om att slutligt anta lagstiftningen. De viktigaste frågorna för David Byrne är följande: Besluten ska grundas på vetenskapliga uppgifter, endast de livsmedel som är säkra ska få saluföras, konsumenterna ska ha möjlighet att välja de produkter de vill konsumera, och lagarna ska vara praktiskt möjliga att verkställa.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript