IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Biotechnology - Geneettisesti muunnettuja organismeja koskevaan lainsäädäntöön liittyvät kansalaisilta saadut viestit

Komission jäsen David Byrne on saanut suuren määrän sähköpostiviestejä kansalaisilta, jotka ovat huolissaan tulossa olevista geneettisesti muunnettuja organismeja koskevista lainsäädäntöaloitteista. Komissaari on ilahtunut kansalaisten osoittamasta kiinnostuksesta ja panoksesta. Koska viestejä tuli niin paljon, hän toivoo, että viestien lähettäjät ymmärtävät, että hän ei voi vastata yksityiskohtaisesti kaikkiin esille tuotuihin seikkoihin. Hän ottaa kuitenkin kaikki kommentit ja huolet asianmukaisesti huomioon ja pitää ne mielessään ehdotuksia viimeistellessään.

Euroopan komissio täydentää parhaillaan geneettisesti muunnettuja organismeja koskevaa sääntelypakettia, joka kattaa kaikki näkökohdat ja sektorit. Tätä pakettia tarvitaan, jotta saadaan palautettua luottamus geneettisesti muunnettujen organismien lupa- ja seurantamenettelyyn Euroopan unionissa.

Ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät kuluvan vuoden helmikuussa ensimmäisen näistä sääntelypaketin osatekijöistä - kyseessä on tarkistettu laaja-alainen direktiivi geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön. Tällä uudella direktiivillä 2001/18/EY saatettiin ajan tasalle vanha direktiivi 90/220/ETY. Direktiivissä annetaan vahvat takeet arvioinnin, seurannan, jäljitettävyyden, määräaikaisten lupien ja tutkimuksen osalta.

Euroopan komissio selvittää parhaillaan elävien geneettisesti muunnettujen organismien jäljitettävyyttä ja merkintöjä sekä geneettisesti muunnetuista organismeista saatujen tuotteiden asianmukaista jäljitettävyyttä koskevien lainsäädäntöehdotusten yksityiskohtia. Jäljitettävyysjärjestelmän on määrä kattaa kaikki sektorit - siemenet, rehu, elintarvikkeet - ottaen huomioon elintarvikeketjun eri vaiheiden tarpeet ja erityispiirteet.

Lisäksi komissio aikoo tehdä ehdotuksia geneettisesti muunnelluista organismeista saatujen elintarvikkeiden merkintävaatimusten täydentämisestä ja täyttää geneettisesti muunnetun rehun sääntelyyn liittyvät puutteet. Lähitulevaisuudessa esitetään lisäksi ehdotuksia perinteisten siementen puhtauskriteereistä geneettisesti muunneltuihin siemeniin nähden.

Komissio ottaa näitä ehdotuksia kehitellessään huomioon kaikki ongelmaan liittyvät näkökohdat ja keskustelee useiden asiaan liittyvien eri tahojen kanssa. Kun komissio on saanut ehdotukset valmiiksi ja hyväksynyt ne, ne julkaistaan tällä www-sivustolla. Euroopan parlamentti ja ministerineuvosto keskustelevat ehdotuksista ja tekevät yhdessä päätöksen lainsäädännön lopullisesta hyväksymisestä. Komissaari Byrnen kannalta keskeisiä tavoitteita ovat seuraavat: päätökset perustuvat tieteeseen, markkinoille tuodaan vain turvallisia elintarvikkeita, kuluttajat voivat valita tuotteet, joita he haluavat syödä, ja sääntelyjärjestelmä on toteuttamiskelpoinen ja valvottavissa.