IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Biotechnology - Henvendelser fra borgerne vedrørende lovgivningen om genetisk modificerede organismer

Kommissionsmedlem, David Byrne, har pr. e-post modtaget en lang række henvendelser fra borgere, som er bekymret på grund af de kommende lovgivningsmæssige initiativer vedrørende genetisk modificerede organismer. David Byrne sætter pris på den interesse, som man udviser, og de input, som han modtager. Når man tager mængden af henvendelser i betragtning, håber han, at man har forståelse for, at det ikke er muligt at give et detaljeret svar på alle de spørgsmål, som er blevet rejst. Ikke desto mindre tager han behørigt hensyn til alle kommentarerne og de spørgsmål, der er blevet rejst, og han tager dem i betragtning, når han færdiggør forslagene.

Europa-Kommissionen er ved at færdiggøre en lovpakke om genmodificering, som omfatter alle aspekter og sektorer - en pakke, som er nødvendig for at genskabe tilliden til processen for udstedelse af tilladelser til og overvågning af genetisk modificerede organismer i EU.

Den første lovgivningsmæssige "byggesten" - det horisontale direktiv om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, der ajourfører direktiv 90/220, nu direktiv 2001/18/EF - er blevet vedtaget af Ministerrådet og Europa-Parlamentet i februar i år. Det giver en god beskyttelse i form af vurdering, overvågning, sporbarhed, tidsbegrænsede tilladelser og forskning.

Europa-Kommissionen er på nuværende tidspunkt ved at fastlægge detaljerne i lovgivningsforslagene om sporbarhed og mærkning af "levende genetisk modificerede organismer" og om hensigtsmæssig sporbarhed af produkter fremstillet af genetisk modificerede organismer. Sporbarhedssystemet skal omfatte alle sektorer - frø, foderstoffer og fødevarer - idet der tages hensyn til de specifikke behov på de forskellige trin i fødekæden.

Derudover har Kommissionen til hensigt at fremsætte forslag, der skal supplere kravene til mærkning af genetisk modificerede fødevarer og at lukke hullerne i lovgivningen om genetisk modificerede foderstoffer. I nær fremtid fremlægger man også forslag om renhedskriterierne for konventionelle frø, hvad angår genmodificerede frø.

Under udarbejdelsen af forslagene tager Kommissionens tjenestegrene alle aspekter af problemet i betragtning og taler med de forskellige berørte parter. Når forslagene er blevet færdiggjort og vedtaget af Kommissionen, offentliggøres de på dette websted. Europa-Parlamentet og Ministerrådet drøfter forslagene og træffer sammen beslutning om den endelige vedtagelse af lovgivningen. Hovedformålene er for David Byrne, at beslutningerne er baseret på videnskabelige resultater, at kun sikre fødevarer kan markedsføres, at forbrugerne er i stand til at foretage et valg vedrørende de produkter, som de ønsker at spise, og at det er praktisk muligt at administrere og håndhæve lovgivningen.