Language selector

 
left
  Biologiskt säkra livsmedel - Inledningslide
right
transtrans
 

Biologiska faror såsom bakterier, virus eller prioner förekommer i livsmedel, särskilt i produkter av animaliskt ursprung. Salmonella en i fjäderfä, Listeria monocytogenes i mejeri- och köttprodukter, biotoxiner i levande musslor, Trikinos hos hästar, vildsvin och tamsvin, och BSE en särskilt från nötkreatur utgör alla en allvarlig risk för folkhälsan. Efter livsmedelskrisen på 1990-talet vidtog kommissionen nya åtgärder för att förbättra livsmedelssäkerheten och återvinna konsumenternas förtroende. Dessa åtgärder, som bygger på vetenskapliga yttranden, omfattar bl.a.:

  • Att skapa en samordnad helhetssyn på livsmedelshygien som omfattar hela livsmedelskedjan och en öppen policy för hygien en som gäller alla livsmedels- och foderproducenter.
  • Att skaffa ökad kunskap om källor till patogener och trender i dessa genom att kontrollera zoonotiska smittämnen genom hela livsmedels- och foderkedjan. Att inrätta kontrollprogram för salmonella och andra livsmedelsburna zoonotiska sjukdomar för att minska risken för folkhälsan och skapa en grund för antagande av åtgärder med vars hjälp dessa risker kan bekämpas.
  • Att göra en bedömning av säkerhet och kvalitet hos alla typer av livsmedel genom att fastställa mikrobiologiska kriterier en , som gäller för både produktionsanläggningen och produkterna på marknaden.
  • Effektiv kontroll av transmissibla spongiforma encefalopatier (BSE, skrapie, osv.). Att utveckla åtgärder för att hindra att smitta sprids till andra djur eller konsumenter. Att harmonisera TSE-åtgärderna i medlemsstaterna och de TSE-importbestämmelser som gäller tredje land.
  • Att förbjuda att vissa animaliska biprodukter en återanvänds i foder eller tekniska produkter av och kartlägga säkra alternativa metoder för användning eller bortskaffande av avfall.

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript