IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) - Inledning

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet en (EFSA) erbjuder Europeiska kommissionen oberoende vetenskaplig rådgivning i alla frågor som direkt eller indirekt gäller livsmedelssäkerhet. Myndigheten är en separat juridisk person som är självständig gentemot de övriga EU-institutionerna.

Inrättandet av EFSA var en av de viktigaste åtgärderna i kommissionens vitbok om livsmedelssäkerhet en , som offentliggjordes i januari 2000. Förordning (EG) nr 178/2002 som ger myndigheten en rättslig grund antogs formellt den 28 januari 2002.

EFSA:s arbete gäller alla faser av livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning, från primärproduktion och fodersäkerhet till leverans av livsmedel till konsumenterna. Myndigheten samlar in information och analyserar ny vetenskaplig utveckling i syfte att upptäcka och bedöma eventuella risker i livsmedelskedjan. Den kan göra vetenskapliga bedömningar i alla frågor som direkt eller indirekt kan påverka livsmedelssäkerheten, inklusive frågor som rör djurhälsa, djurs välbefinnande och växtskydd.

EFSA ger även vetenskapliga råd om genetiskt modifierade organismer som inte är avsedda att användas som livsmedel eller foder och om nutrition med hänsyn till EU-lagstiftningen. Myndigheten kan kommunicera direkt med allmänheten i alla frågor inom dess ansvarsområde.
Webbplatsen innehåller arkivmaterial om fem kommittéer som överförts till EFSA i maj 2003:

Samtliga kommittéer inrättades genom kommissionens beslut 97/579/EG. Samtidigt upplöstes Vetenskapliga styrkommittén, och dess ansvar för vetenskaplig rådgivning om BSE och TSE överfördes också till EFSA. Ytterligare information om dessa kommittéer finns här en .

Call for Expressions of Interest for the Position of Member of the Management Board of the European Food Safety Authority Partial renewal of the Management Board of the European Food Safety Authority

Kommissionen antog den 3 februari 2006 bifogade förteckning med namn på fjorton personer, av vilka rådet kommer att utnämna sju personer till ledamöter i styrelsen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).