IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAV) - Inleiding

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid en (EAV) verschaft de Europese Commissie onafhankelijk wetenschappelijk advies over alles wat direct of indirect verband houdt met voedselveiligheid. Het is juridisch gezien een afzonderlijk lichaam dat onafhankelijk van de overige EU-instellingen functioneert.

De oprichting van de EAV was een van de belangrijkste maatregelen die de Commissie in haar Witboek over voedselveiligheid en januari 2000 heeft voorgesteld. De rechtsgrondslag voor deze Autoriteit, Verordening (EG) nr. 178/2002, is op 28 januari 2002 formeel goedgekeurd.

De EAV controleert alle stadia van de voedselproductie en –v oorziening, van de primaire productie en het diervoeder tot de levering van producten aan de consument. Ze vergaart informatie en volgt de jongste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied om vast te kunnen stellen welke stappen in de voedselketen gevaar kunnen opleveren. De EAV is bevoegd een wetenschappelijke beoordeling uit te voeren aangaande alle aangelegenheden die direct of indirect invloed kunnen hebben op de voedselveiligheid, met inbegrip van kwesties op het gebied van de gezondheid en het welzijn van dieren en de gezondheid van planten.

De EAV geeft bovendien wetenschappelijk advies over GGO’s (food en non-food toepassingen) en over de EU-wetgeving met betrekking tot voeding. Ze kan rechtstreeks met de burgers communiceren over alle onderwerpen die onder haar verantwoordelijkheid vallen.
Deze site bevat archiefmateriaal van de vijf comités die in mei 2003 in de EAV zijn geïntegreerd:

Deze comités waren opgericht bij Commissiebesluit 97/579/EG. Verder is ook het Wetenschappelijk Stuurcomité opgeheven. De verantwoordelijkheden van dit comité met betrekking tot BSE zijn overgedragen aan de EAV. Meer informatie over deze comités vindt u hier en .

Call for Expressions of Interest for the Position of Member of the Management Board of the European Food Safety Authority Partial renewal of the Management Board of the European Food Safety Authority

De Commissie heeft op 3 februari 2006 een lijst van 14 namen goedgekeurd, met het oog op de benoeming door de Raad van 7 leden voor de raad van bestuur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).