IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Pjan ta' Azzjoni Komunitarju dwar il-Benesseri u l-Harsien ta' l-Annimali - Introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea bhalissa qieghda thejji pjan ta' Azzjoni Komunitarju dwar il-Benesseri u l-Harsien ta' l-Annimali li se jispjega l-attivitajiet ippjanati f'dan il-qasam ghas-snin li gejjin. Huwa importnati hafna li dawn l-inzjattivi jqisu l-opinjonijiet tac-cittadini u ghalhekk qed tigi organizzata din il-konsultazzjoni bl-internet sabiex jingabar taghrif dwar attitudnijiet pubblici ghall-benesseri u l-harsien ta' l-annimali mizuma fl-irziezet u l-farms.

Sommarju ta’ l-istatistika tat-twegibiet ghall-konsultazzjoni ta’ interess pubbliku dwar il-hsarien u l-benesseri ta’ l-annimali mrobbija fl-irziezet u l-farms. en pdf