left
  Djurskydd - Inledningslide
right
transtrans
 

I Europeiska kommissionens verksamhet på detta område utgår man från att djur är kännande varelser. Det övergripande målet är att se till att djur inte ska utsättas för onödig smärta eller onödigt lidande. Ägaren eller uppfödaren av djuren måste uppfylla minimikraven för välbefinnandet hos de djur de har hand om.

Denna frågas betydelse internationellt och gemenskapens insatser för att öka den globala medvetenheten om frågan betonades i ett anförande av kommissionsledamot David Byrne på den första konferensen om djurskydd, arrangerad av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar den 23 februari 2004.

I ett tal en pdf den 8 juni 2005 till Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för djurskydd redogjorde kommissionär Markos Kyprianou för vad kommissionen hittills åstadkommit när det gäller initiativ för att främja djurens välbefinnande. Vid mötet i rådet (jordbruk och fiske) den 21-22 december 2004 tillkännagav kommissionären Markos Kyprianou också att kommissionen har för avsikt att utarbeta en Europeisk handlingsplan för djurskydd.


On 30 March 2006, the first EU-level conference on animal welfare was held in Brussels, hosted by the Austrian Presidency. The conference provided the Commission with the opportunity to present its Animal Welfare Action Plan to Member State representatives, international partners and a broad array of stakeholders from across the food chain

Allmän djurskyddsfrågor är följande:

Särskilda djurskyddsfrågor är följande:

Lagstiftning

Contact :

Other links :

Joint EU, CoE and OIE press release on Animal Welfare Declarationen

Sammanfattning av statistiken över svaren på det offentliga Internetsamrådet om djurskydd i jordbruket

Resultaten från en Eurobarometerundersökning en pdf - en ppt (28Mb) - en Flash (8Mb)
( Vol.A en pdf - en excel) ( Vol.B en pdf - en excel) i de 25 EU-länderna om konsumenternas inställning till lantbruksdjurs välfärd. Updated : 13-12-2005

EU:s FAIR-projekt "Konsumenter och djurskydd - följderna för valet av livsmedel". en

Dialog med det civila samhället: GD HANDEL anordnar ad hoc-möte - en hållbar produktion och god praxis för djurs välfärd: handelsmöjligheter för utvecklingsländerna en

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om djurskyddslagstiftning för djur inom animalieproduktionen i tredjeland och konsekvenser för EU av den 18 november 2002. es da de el en fr it nl pt fi pdf(+/-200KB)

Generaldirektoratet för miljö ansvarar för skyddet av vilda djur och djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål en de fr .

Generaldirektoratet för näringsliv en de fr . ansvarar för lagstiftningen om kosmetiska produkter, inklusive bestämmelser om testning av beståndsdelar i kosmetika på djur.

Generaldirektoratet för forskning anordnar ett seminarium om forskning i EU om välbefinnandet för animalieproduktionens en de fr djurskydd inom jordbruket i april 2002.

Välbefinnandet för animalieproduktionens djur ingår också i den halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionen antog i juli 2002.

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet om de erfarenheter som medlemsstaterna gjort efter införlivandet av rådets direktiv 95/29/EG om ändring av direktiv 91/628/EEG om skydd av djur vid transport de en fr pdf (107KB)

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript