left
  Handel med och import av levande djur - Inledningslide
right
transtrans
 

Enligt villkoren i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen finns det en tydlig skillnad mellan begreppen handel och import.

När det gäller levande djur

  • avser handel inom gemenskapen eller "handel" endast förflyttning av djur mellan EU:s medlemsstater.
  • "Import"avser endast förflyttning av djur till en medlemsstat från ett tredje land utanför EU.

Dagligen bedrivs handel med en mängd sändningar bestående av levande djur eller de importeras till Europeiska unionen. För att alla dessa sändningar ska kunna förflyttas på ett säkert sätt utan att sjukdomar sprids till allmänheten eller till andra djur har EU fastställt en rad djurhälsokrav.

De allmänna djurhälsokrav som gäller för både import och handel inom gemenskapen fastställs i särskilda rådsdirektiv.

När det gäller handel inom gemenskapen harmoniseras villkoren för handel mellan medlemsstater och levande djur måste transporteras med ett hälsointyg som valideras av en officiell veterinär som intygar att djuren uppfyller de grundläggande djurhälsokrav som fastställs i aktuella rådsdirektiv. Dessutom kan stickprov tas på djuren på bestämmelseorten.

Om en allvarlig, ovanlig sjukdom utbryter i medlemsstaterna kan utöver de allmänna hälsokraven även särskilda krav på handeln med vissa levande djur fastställas för att hindra att sjukdomen sprids.

För import fastställs ytterligare djurhälsokrav i särskilda beslut från kommissionen. I dessa fastställs hälsointyg som måste följa med all import av djur. I allmänhet måste dessa intyg undertecknas av den officiella veterinären vid det exporterande tredje landets behöriga myndighet som intygar att villkoren för import till EU uppfylls. Vid ankomsten till EU måste animalieprodukterna och åtföljande intyg verifieras och granskas av EU:s officiella veterinärer vid den ansvariga gränskontrollstationen. Eventuellt tas även ytterligare stickprover på bestämmelseorten.

(Närmare uppgifter om kraven på handel inom gemenskapen och import av levande djur återfinns i menyn här intill.)

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript