left
  Handel med og indførsel af levende dyr - Indledningslide
right
transtrans
 

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er der en klar forskel på definitionen af henholdsvis handel og indførsel.

Hvad angår levende dyr,

  • vedrører samhandel i Fællesskabet eller " handel" udelukkende flytning af dyr mellem EU's medlemsstater
  • vedrører indførsel eller " import" udelukkende flytning af dyr fra tredjelande uden for EU og ind i medlemsstaterne.

Hver dag handles der med eller indføres der mange partier levende dyr i EU. For at sikre, at alle disse partier kan flyttes sikkert, og for at undgå overførsel af sygdomme til enten befolkningen eller andre dyr har EU fastsat en lang række bestemmelser om dyresundhed.

De overordnede bestemmelser om dyresundhed, som både finder anvendelse i forbindelse med indførsel og handel inden for Fællesskabet, findes i Rådets specifikke direktiver.

Bestemmelserne vedrørende handel inden for Fællesskabet er harmoniseret mellem medlemsstaterne, og alle levende dyr skal transporteres med et sundhedscertifikat attesteret af en embedsdyrlæge, hvoraf det fremgår, at dyrene lever op til de grundlæggende dyresundhedskrav i de relevante direktiver vedtaget af Rådet. Ydermere kan der også gennemføres stikprøvekontrol af dyrene ved det endelige bestemmelsessted.

Bortset fra de overordnede sundhedskrav kan der også fastsættes specifikke krav til handlen med visse levende dyr i tilfælde af udbrud af alvorlige ukendte sygdomme med henblik på at forhindre spredning af sygdommen.

Hvad angår indførsel, findes der yderligere krav til dyresundheden i en række af specifikke Kommissionsbeslutninger. I disse bestemmes det, at der altid skal foreligge sundhedscertifikater ved indførsel af dyr. Generelt skal disse certifikater være underskrevet af en embedsdyrlæge udpeget af den kompetente myndighed i eksporttredjelandet som garanti for, at betingelserne for indførsel i EU opfyldes. Ved ankomst i EU skal dyrene og sundhedscertifikaterne verificeres og kontrolleres af embedsdyrlæger i EU ved et godkendt grænsekontrolsted. Ydermere kan der også gennemføres kontrol af dyrene ved det endelige bestemmelsessted.

(Yderligere oplysninger om bestemmelserne vedrørende handel inden for Fællesskabet og indførsel af levende dyr kan findes i menuen vedrørende dette emne).

 
lefttranspright

 

  printable version  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript