Language selector

 
left
  Eläintaudit - Johdantoslide
right
transtrans
 

Eläintauteja koskevan EU:n strategian periaatteet ja sen tärkeimmät täytäntöönpanovälineet voidaan tiivistää seuraavasti:

  • tärkeimpien en eläinkulkutautien torjuntatoimet, erityisesti kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) luetteloon A, kuuluvat taudit, kuten suu- ja sorkkatauti ja klassinen sikarutto, heti kun tautia epäillään;

    Taudinpurkauksen tapahtuessa tartunnan saaneella tilalla olevat eläimet lopetetaan ja niiden ruhot tuhotaan tartuntaketjun katkaisemiseksi mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa eläimet saatetaan lopettaa ennalta ehkäisevästi myös taudista epäillyllä (kontakti-)tilalla. Hätärokotuksia voidaan käyttää lisätoimenpiteenä taudin hävittämiseksi. Suu- ja sorkkatautia ja klassista sikaruttoa vastaan ei tehdä yleisiä ennalta ehkäiseviä rokotuksia, koska ne saattavat ”k ätkeä” tartunnanaiheuttajat ja edistää taudin leviämistä. Joitakin tauteja, kuten bluetongue-tautia, ei kuitenkaan voida tehokkaasti valvoa muilla keinoin, joten rokotuksia käytetään tärkeimpänä taudinvalvontavälineenä;

  • hävittämis- ja seurantaohjelmat en: yhteisössä jo esiintyville taudeille, kuten raivotaudille, luomistaudille ja tuberkuloosille, jotka kuuluvat EU:n osarahoittamien kansallisten ohjelmien piiriin;

  • alueellistamisen” käsitteen soveltaminen tautitapauksissa - tällöin toteutetaan toimia taudin valvomiseksi ja hävittämiseksi tartunta-alueelta mutta muuhun osaan maata ei sovelleta rajoituksia;

  • maatilojen rekisteröinti, eläinten en tunnistaminen ja sellaisen atk-pohjaisen järjestelmän luominen, joka kytkee toisiinsa yli 2 500 keskustason ja paikallista eläinlääkintäviranomaista kautta EU:n. Tämän ( ANIMO-järjestelmän) en avulla eläinten ja eläintuotteiden kaupasta on mahdollista ilmoittaa etukäteen. Nämä välineet ovat tarpeen kyseisten eläinten ja eläintuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi ja tarkoituksenmukaisen lisävalvonnan toteuttamiseksi;

  • eläinten terveystilannetta jäsenvaltioissa koskeva avoimuus. Tärkeimmistä taudeista on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille eläintaudeista ilmoittamista koskevan atk-pohjaisen järjestelmän välityksellä - tähän järjestelmään kuuluu myös useita muita Euroopan maita (EU:hun liittyvät maat ja ehdokasmaat, Islanti, Norja, Sveitsi jne.); Animal Disease Notification System,

  • valmiussuunnitelmat kussakin jäsenvaltiossa eläinkulkutautien käsittelemiseksi, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat varmistaa tarkoituksenmukaisimpien valvontatoimenpiteiden nopean toteuttamisen ottaen huomioon paikallinen epidemiologinen tilanne; contingency plans

  • EU:n ja kansallisten vertailulaboratorioiden en on varmistettava yhdenmukainen testaus ja asiantuntija-apu komissiolle ja jäsenvaltioille.

Lainsäädännössä säädettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioille. EU kuitenkin antaa niille taloudellista tukea toteutetuista toimista aiheutuneiden kulujen kattamiseksi. Näihin toimiin saattaa kuulua korvausten maksaminen maataloustuottajille, jotka ovat eläintautien vuoksi kärsineet merkittäviä taloudellisia tappioita.

Komission vastuulla on varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti, ehdottaa uutta lainsäädäntöä lainsäätäjälle 1 ja hyväksyä asianmukaiset täytäntöönpanosäännöt. Ennen näiden sääntöjen hyväksymistä niistä keskustellaan jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa (eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevässä osastossa) en, jossa vaihdetaan säännöllisesti tietoja eläinten terveystilanteesta.

Hätätilanteessa komissio voi lisäksi hyväksyä tilapäisiä lisävalvontatoimia (suojalausekkeet), jos ne ovat tarpeen väestön tai eläinten terveyden suojelemiseksi. Komissiolla on näin ollen keskeinen rooli kiireellisimpien ja merkittävimpien eläinten terveysongelmien hallinnassa. .----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Neuvosto antaa tavallisesti eläinten terveyttä koskevat EU:n lait (perustamissopimuksen 37 artikla, kuulemismenettely). Jos asia kuitenkin koskee välittömästi elintarvikkeiden turvallisuutta tai ihmisten terveyttä, myös Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli lainsäädäntöprosessissa (perustamissopimuksen 152 artikla, yhteispäätösmenettely).

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript