Language selector

 
left
  Ασθένειες των ζώων - Εισαγωγήslide
right
transtrans
 

Οι αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τις ασθένειες των ζώων και τα σημαντικότερα εργαλεία εφαρμογής της μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • μέτρα ελέγχου en κατά των κύριων επιζωοτιών, κυρίως των ασθενειών του καταλόγου A OIE en , sόπως ο αφθώδης πυρετός και η κλασική πανώλη των χοίρων, που πρέπει να λαμβάνονται μόλις υπάρχουν υποψίες εμφάνισης της ασθένειας.

    Σε περίπτωση επιδημικής έκρηξης μιας ασθένειας τα ζώα της μολυσμένης εκμετάλλευσης θανατώνονται και τα σφάγιά τους καταστρέφονται για να σπάσει η αλυσίδα της μόλυνσης το ταχύτερο δυνατόν. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, μπορεί επίσης να εφαρμόζεται η προληπτική θανάτωση των ύποπτων εκμεταλλεύσεων (εφαπτόμενων). Ο επείγων εμβολιασμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο μέτρο για να επιτευχθεί η εξάλειψη της ασθένειας. Δεν εφαρμόζεται ο γενικευμένος προληπτικός εμβολιασμός κατά του αφθώδους πυρετού και της κλασσικής πανώλης των χοίρων, καθώς μπορεί να κρύβει τους μολυσματικούς παράγοντες και να ευνοεί την εξάπλωση της ασθένειας. Ωστόσο, για ορισμένες ασθένειες, όπως ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου, που μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά με άλλα μέσα, ο εμβολιασμός εφαρμόζεται ως το σημαντικότερο εργαλείο ελέγχου των ασθενειών αυτών·

  • προγράμματα εξάλειψης και επιτήρησης en : για ασθένειες που ήδη υπάρχουν στην Κοινότητα, όπως η βρουκέλλωση και η φυματίωση, οι οποίες υπάγονται σε εθνικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

  • εφαρμογή της αρχής της « περιφερειακής αντιμετώπισης» σε περίπτωση εμφάνισης μιας ασθένειας, που συνίσταται στην εφαρμογή μέτρων ελέγχου και εξάλειψης της ασθένειας από τη μολυσμένη περιοχή χωρίς να επιβάλλονται περιορισμοί στην υπόλοιπη χώρα.

  • καταγραφή των εκμεταλλεύσεων, ταυτοποίηση των ζώων και εγκατάσταση ενός πληροφορικού συστήματος που συνδέει πάνω από 2.500 γραφεία των κεντρικών και των τοπικών κτηνιατρικών αρχών στην ΕΕ ( ANIMO en ), το οποίο επιτρέπει την κοινοποίηση εκ των προτέρων του εμπορίου των ζώων και των προϊόντων τους. Τα εργαλεία αυτά είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί η ανιχνευσιμότητα των αγαθών αυτών και οι περαιτέρω κατάλληλοι έλεγχοι·

  • διαφάνεια όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση των ζώων στα κράτη μέλη. Η εμφάνιση των σημαντικότερων ασθενειών πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του πληροφορικού συστήματος κοινοποίησης των ασθενειών των ζώων en , στο οποίο την παρούσα στιγμή συμμετέχουν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Προσχωρούσες και υποψήφιες χώρες, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία κ.τ.λ.)

  • σχέδια έκτακτης ανάγκης σε κάθε κράτος μέλος για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να διασφαλίζουν την ταχεία εφαρμογή των καταλληλότερων μέτρων ελέγχου, συνεκτιμώντας την τοπική επιδημιολογική κατάσταση·

  • εθνικά και κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς en για την εξασφάλιση δοκιμών ενιαίου τύπου και την παροχή βοήθειας από εμπειρογνώμονες προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η νομοθεσία εξαρτάται από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα λαμβάνουν τη χρηματοδοτική στήριξη en της ΕΕ για τις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή τους, στήριξη που μπορεί να περιλαμβάνει την αποζημίωση των κατόχων εκμετάλλευσης οι οποίοι υφίστανται σοβαρές ζημίες λόγω της ασθένειας ζώων.

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται σωστά, να προτείνει περαιτέρω νομοθεσία στο νομοθέτη 1 και να εκδώσει τους κατάλληλους κανόνες εφαρμογής. Πριν από την έκδοση, οι κανόνες αυτοί συζητούνται με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων ( τμήμα υγείας και ορθής μεταχείρισης των ζώων en ), όπου και ανταλλάσσονται τακτικά πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των ζώων.

Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, η Επιτροπή μπορεί επίσης να λάβει πρόσθετα ad hoc μέτρα ελέγχου (ρήτρες διασφάλισης), αν αυτά κριθούν απαραίτητα για την προστασία του κοινού της υγείας των ζώων. Συνεπώς, η Επιτροπή διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαχείριση των πλέον επειγόντων και σημαντικών προβλημάτων υγείας των ζώων.----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων εκδίδεται συνήθως από το Συμβούλιο (άρθρο 37 της Συνθήκης, διαδικασία διαβούλευσης). Ωστόσο, σε περίπτωση που εμπλέκεται  η ασφάλεια των τροφίμων ή της ανθρώπινης υγείας, πρωταρχικό ρόλο στην έκδοση της νομοθεσίας παίζει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 152 της Συνθήκης, διαδικασία συναπόφασης).

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript