Language selector

 
left
  Handel med och import av animalieprodukter - Inledningslide
right
transtrans
 

Enligt villkoren i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen finns det en tydlig skillnad mellan begreppen handel och import.

När det gäller animalieprodukter

  • avser handel inom gemenskapen eller "handel" endast förflyttning av animalieprodukter mellan EU:s medlemsstater.
  • "Import" avser enbart förflyttning av animalieprodukter till en medlemsstat från ett tredje land utanför EU.

Handel med eller import av en mängd sändningar med kött, mjölk och andra produkter av animaliskt ursprung bedrivs varje dag i Europeiska unionen. För att alla dessa sändningar ska kunna förflyttas på ett säkert sätt utan att sjukdomar sprids till allmänheten eller till andra djur har EU fastställt en rad djurhälsokrav.

De allmänna djurhälsokrav som gäller för både import och handel inom gemenskapen fastställs i särskilda rådsdirektiv.

I allmänhet harmoniseras kraven för handel inom gemenskapen mellan medlemsstaterna. För att garantera en harmonisering måste kött, mjölk och andra produkter av animaliskt ursprung produceras på en godkänd anläggning, vanligtvis under överinseende av en officiell veterinär. Dessutom kan stickprov tas på produkterna på bestämmelseorten.

Utöver de allmänna hälsokraven gäller eventuellt även särskilda krav på animalieprodukter vid t.ex. sjukdomsutbrott i medlemsstaterna. I sådana situationer kan särskilda djurhälsointyg krävas.

För import fastställs ytterligare krav i särskilda kommissionsbeslut. I dessa fastställs vilka hälsointyg som måste åtfölja all import och undertecknas av den behöriga myndighetens officiella veterinär från det exporterande tredje landet som intygar att villkoren för import till EU uppfylls. Vid ankomsten till EU måste animalieprodukterna och åtföljande intyg verifieras och granskas av EU:s officiella veterinärer vid den ansvariga gränskontrollstationen. Dessutom kan produkterna granskas på bestämmelseorten.

(Närmare uppgifter om kraven på handel inom gemenskapen och import av animalieprodukter återfinns i menyn här intill.)

 
lefttranspright

 

  Print  
Public HealthFood SafetyConsumer Affairs
   
   
requires javascript