IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Handelsverkeer en invoer van dierlijke producten - Inleiding

Krachtens de bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is er een duidelijk verschil tussen de definities van handelsverkeer en invoer.

In verband met dierlijke producten

Dagelijks worden vele zendingen vlees, melk en andere producten van dierlijke oorsprong verhandeld of ingevoerd in de Europese Unie. Om ervoor te zorgen dat al deze zendingen veilig kunnen worden vervoerd zonder overdracht van ziekten op mensen of op andere dieren, heeft de EU een hele reeks eisen betreffende diergezondheid vastgesteld.

De algemene eisen betreffende diergezondheid die van toepassing zijn op zowel de invoer als het intracommunautaire handelsverkeer, zijn vastgesteld in specifieke richtlijnen van de Raad.

Over het algemeen zijn de eisen betreffende het intracommunautaire handelsverkeer geharmoniseerd tussen de lidstaten. Opdat de harmonisatie wordt gehandhaafd, moeten vlees, melk en andere producten van dierlijke oorsprong worden geproduceerd in een erkend bedrijf, gewoonlijk onder toezicht van een officiële dierenarts. Verder kunnen ook steekproeven worden uitgevoerd op de eindbestemming.

Naast de algemene gezondheidseisen kunnen ook specifieke eisen voor dierlijke producten nodig zijn die bijvoorbeeld rekening houden met de ontwikkeling van ziektesituaties in de lidstaten. In dergelijke gevallen kunnen specifieke gezondheidscertificaten voor dieren vereist zijn.

Wat de invoer betreft, zijn bijkomende eisen vastgelegd in specifieke beschikkingen van de Commissie. Hierin worden de gezondheidscertificaten beschreven die elke invoerzending moeten vergezellen en die ondertekend moeten zijn door een officiële dierenarts van de bevoegde autoriteit van het uitvoerende derde land, als garantie dat de voorwaarden voor invoer in de EU nageleefd zijn. Bij hun aankomst in de EU moeten de dierlijke producten en de meegeleverde certificaten worden geverifieerd en gecontroleerd door officiële EU-dierenartsen in een speciaal aangewezen grensinspectiepost. De producten kunnen nog verder worden gecontroleerd op de eindbestemming.

(Meer informatie over de eisen betreffende het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer van dierlijke producten kan worden gevonden onder het overeenkomstige menu.)