IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Eläintuotteiden kauppa ja maahantuonti - Johdanto

Euroopan yhteisön perustamissopimus erottaa selkeästi toisistaan kaupan ja maahantuonnin määritelmät.

Eläintuotteiden osalta,

Euroopan unionissa käydään päivittäin kauppaa useilla liha-, maito- ja muilla eläinperäisten tuotteiden erillä, ja sinne myös tuodaan päivittäin näitä tuotteita. Jotta tällaiset tuote-erät voisivat liikkua turvallisesti ja jotta vältettäisiin tautien tarttuminen ihmisiin tai muihin eläimiin, EU on säätänyt useita erityyppisiä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia.

Yleisistä eläinten turvallisuutta koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan sekä tuontiin että yhteisön sisäiseen kauppaan, on säädetty erityisissä neuvoston direktiiveissä.

Yhteisön sisäistä kauppaa koskevat vaatimukset on yleisesti ottaen yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden välillä. Jotta yhdenmukainen vaatimustaso säilyisi, liha, maito ja muut eläinperäiset tuotteet on tuotettava hyväksytyissä laitoksissa, jotka ovat tavallisesti virkaeläinlääkärin valvonnassa. Tuotteille voidaan lisäksi tehdä pistokokeita niiden määränpäässä.

Yleisten terveysvaatimusten lisäksi eläintuotteille voidaan asettaa myös erityisvaatimuksia, joissa otetaan huomioon sellaiset näkökohdat, kuten tautitilanteen kehittyminen jäsenvaltioissa. Tällaisissa tilanteissa saatetaan vaatia erityisiä eläinten terveystodistuksia.

Tuonnin osalta erityisissä komission päätöksissä asetetaan lisävaatimukset. Niissä säädetään terveystodistuksista, joiden on oltava maahantuotujen tuotteiden mukana ja unionin ulkopuolisen viejämaan toimivaltaisen viranomaisen virkaeläinlääkärin allekirjoittamia. Todistuksissa taataan, että tuotteet täyttävät EU:hun tuonnille asetetut edellytykset. EU:n virkaeläinlääkärien on nimetyillä rajatarkastusasemilla EU:hun saapumisen yhteydessä todennettava ja tarkastettava eläintuotteet ja niiden mukana seuraavat asiakirjat. Tuotteille voidaan lisäksi tehdä tarkastuksia niiden määränpäässä.

Lisätietoja eläintuotteiden yhteisön sisäistä kauppaa ja tuontia koskevista vaatimuksista löytyy oheisesta valikosta.