IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a legal notice (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm).
Produkter af animalsk oprindelse - Indledning

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er der en klar forskel på definitionen af henholdsvis handel og indførsel.

IHvad angår animalske produkter,

Hver dag handles der med eller indføres der mange partier kød, mælk og andre produkter af animalsk oprindelse i EU. For at sikre, at alle disse partier kan flyttes sikkert, og for at undgå overførsel af sygdomme til enten befolkningen eller andre dyr har EU fastsat en lang række bestemmelser om dyresundhed.

De overordnede bestemmelser om dyresundhed, som både finder anvendelse i forbindelse med indførsel og handel inden for Fællesskabet, findes i Rådets specifikke direktiver.

Generelt er bestemmelserne vedrørende handel inden for Fællesskabet harmoniseret mellem medlemsstaterne. For at sikre, at de harmoniserede regler overholdes, skal kød, mælk og andre produkter af animalsk oprindelse fremstilles i en godkendt virksomhed - sædvanligvis overvåget af en embedsdyrlæge. Ydermere kan der også gennemføres stikprøvekontrol af produkterne ved det endelige bestemmelsessted.

IBortset fra de generelle bestemmelser vedrørende sundhed kan der også findes specifikke krav til animalske produkter for f.eks. at tage hensyn til udviklingen, hvad angår sygdomme i medlemsstaterne. I sådanne tilfælde kan der findes krav om specifikke dyresundhedscertifikater.

Hvad angår indførsel, findes der yderligere bestemmelser i en række af specifikke Kommissionsbeslutninger. Disse indeholder bestemmelser om sundhedscertifikater, som skal følge alle importerede varer, og som skal være underskrevet af en embedsdyrlæge udpeget af den kompetente myndighed i eksporttredjelandet som garanti for, at betingelserne for indførsel i EU opfyldes. Ved ankomst i EU skal de animalske produkter og sundhedscertifikaterne verificeres og kontrolleres af embedsdyrlæger i EU ved et godkendt grænsekontrolsted. Ydermere kan der også gennemføres kontrol af produkterne ved det endelige bestemmelsessted.

((Yderligere oplysninger om bestemmelserne vedrørende handel inden for Fællesskabet og indførsel af animalske produkter kan findes i menuen vedrørende dette emne).