Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Commission has adopted a key investment package for the Slovenian maritime, fisheries and aquaculture sectors worth 32.6m, including almost 25m of EU funds, for the period 2014-2020.

Offentliga utgifter inom fiske och vattenbruk

För fiske och vattenbruk gäller konkurrensreglerna endast i den mån som Europaparlamentet och rådet beslutar enligt artikel 42 i EUF-fördraget. De offentliga utgifterna kan indelas i följande kategorier:

1. Utgifter via EU:s finansiella instrument – Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

2. Utgifter i form av statligt stöd, dvs. stöd som inte omfattas av EHFF och som EU-länderna betalar ut till fiske- och vattenbruksnäringen enligt artikel 42 i EUF-fördraget.

Läs mer om uppdelningen mellan de båda kategorierna i presentationen pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Regler för statligt stöd till fiske och vattenbruk

Statligt stöd är i princip inte förenligt med den inre marknaden, men det finns undantag:

  • Stöd av mindre betydelse (dvs. stödbelopp som är så små att de inte kan påverka konkurrensen i någon högre grad)
  • Vissa typer av stöd som inte anses påverka konkurrensen och som omfattas av gruppundantagsförordningen för fiske och vattenbruk

Alla andra stödordningar och stöd måste EU-länderna anmäla till kommissionen. De får inte införa stödet förrän kommissionen har förklarat att det överensstämmer med fördraget (se artikel 2 i rådets förordning nr 659/1999 och artikel 2 i kommissionens förordning nr 794/2004).

När kommissionen granskar ärenden om statligt stöd förekommer det att man måste behandla personuppgifter. Läs mer om de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Hur anmäls stödet?

Stödet ska anmälas elektroniskt via landets ständiga representation vid EU med hjälp av webbapplikationen Sani. För stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk måste man använda en särskild mall msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) .

Vad händer om ett land inte anmäler stödet?

Om ett land beviljar stöd utan att först anmäla det till kommissionen och vänta på att det blir godkänt, betraktas det som olagligt (se artikel 1 f i förordning nr 659/1999 ). Dessutom måste mottagarna i princip betala tillbaka allt olagligt stöd (se artikel 14 i samma förordning).

Finns det stöd som inte behöver anmälas?

Vissa typer av statligt stöd till fiske och vattenbruk anses vara förenliga med den inre marknaden och får därför beviljas innan kommissionen har godkänt dem. Följande stöd behöver inte anmälas:

1. Stöd som omfattas av en gruppundantagsförordning (se kommissionens förordning nr 1388/2014  – den nya gruppundantagsförordningen för sektorn antogs den 16 december 2014 och trädde i kraft den 1 januari 2015).

2. Stöd av mindre betydelse (se kommissionens förordning nr 717/2014 nedan).

EU-länderna måste emellertid varje år rapportera om allt statligt stöd som de har beviljat under året, inklusive stöd som omfattas av reglerna för stöd av mindre betydelse. Rapporten ska lämnas in i elektronisk form senast den 30 juni (se artiklarna 5–6 i kommissionens förordning nr 794/2004 och förklaringarna om vilken information som ska lämnas i bilaga III C till förordningen).

Om ett land inte skickar in sin rapport i tid, kan ärendet hamna i EU-domstolen (se domstolens dom av den 12 januari 2006 – kommissionen mot Luxemburg (mål C-69/05)).

Regler för stöd av mindre betydelse till fiske och vattenbruk

Statligt stöd som inte överstiger ett visst maxbelopp under en bestämd period anses vara förenligt med den inre marknaden enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget och kallas stöd av mindre betydelse. I kommissionens förordning nr 717/2014 (som ersätter kommissionens förordning (EG) nr 875/2007) fastställs maxbeloppet till 30 000 euro per mottagare och treårsperiod. För varje EU-land gäller dessutom ett högsta kumulerat belopp enligt bilagan till förordningen (den så kallade nationella övre gränsen): Det totala stöd av mindre betydelse som ett land beviljar fiskeri- och vattenbruksföretag under tre år får inte överstiga 2,5 procent av landets årliga fångst-, berednings- och vattenbruksomsättning.

Stöd av mindre betydelse

a) måste hanteras på ett öppet sätt
b) får inte användas till inköp av fiskefartyg, ersättning eller modernisering av ett fartygs huvud- eller hjälpmotorer, insatser som ökar ett fartygs fiskekapacitet, utrustning som ökar ett fartygs förmåga att lokalisera fisk eller någon annan insats som inte berättigar till stöd enligt EHFF-förordningen
c) får inte överstiga 30 000 euro under en period av tre beskattningsår.

Listan med krav är inte uttömmande.

EU-länderna måste redovisa stödet, så att man kan förvissa sig om att reglerna följs.

Rättslig grund