Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.

Javna sredstva v sektorju ribištva in ribogojstva

Pravila glede konkurence veljajo za ribištvo in ribogojstvo samo v obsegu, ki sta ga Evropski parlament in Svet določila v skladu s členom 42 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Javna sredstva za ta sektor so tako zajeta v dveh kategorijah:

1. finančni instrument EU – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

2. državna pomoč – tj. pomoč, ki jo v skladu s členom 42 Pogodbe o delovanju EU ribištvu in ribogojstvu odobrijo države EU poleg sredstev v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Več informacij o razmejitvi med tema dvema kategorijama v predstavitvi pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Pravila glede državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo

Državna pomoč načeloma ni združljiva z notranjim trgom razen v dveh posebnih primerih:

  • pomoč de minimis: to so tako majhni zneski, da večje posledice za konkurenco niso zelo verjetne;
  • nekatere vrste subvencij, ki ne izkrivljajo konkurence in so zajete z uredbo o skupinskih izjemah v sektorju ribištva in ribogojstva.

Če pri državni pomoči ne gre za ta dva posebna primera, mora država članica Evropski komisiji priglasiti vsako shemo državne pomoči, ki jo želi uvesti, in vsako državno pomoč, ki jo namerava odobriti, in ne sme vzpostaviti sheme ne odobriti pomoči, dokler Komisija ne odloči, da je to v skladu s Pogodbo. (Glej člen 2 Uredbe Sveta št. 659/1999 in člen 2 Uredbe Komisije št. 794/2004).

Evropska komisija bo pri preiskovanju državne pomoči morda morala obdelati osebne podatke – več informacij v posebni izjavi o varstvu podatkov pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Priglasitev državne pomoči

Državno pomoč je treba priglasiti po elektronskem sistemu SANI, in sicer prek stalnega predstavništva zadevne države članice pri Evropski uniji. Za priglasitev državne pomoči v ribištvu in ribogojstvu je treba uporabiti posebno predlogo msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) suomi (fi) svenska (sv) .

Posledice nepriglasitve

Če država članica vzpostavi shemo državne pomoči ali odobri posamezno državno pomoč, ne da bi jo priglasila Evropski komisiji oziroma ne da bi pridobila odobritev Evropske komisije za priglašeno shemo ali državno pomoč, velja shema državne pomoči ali državna pomoč za nezakonito (glej člen 1, točka (f) Uredbe Sveta št. 659/1999). Poleg tega bodo morali prejemniki nezakonito dodeljene državne pomoči sredstva načeloma vrniti (glej člen 14 te uredbe).

Kdaj priglasitev ni potrebna

Nekatere vrste državne pomoči za ribištvo in ribogojstvo veljajo za združljive z notranjim trgom, zato odobritev Komisije zanje ni potrebna. Priglasiti ni treba naslednjih pomoči:

1. pomoč, ki je zajeta z uredbo o skupinskih izjemah (Uredba Komisije 1388/2014 – nova uredba o skupinskih izjemah v sektorju ribištva in ribogojstva je bila sprejeta dne 16. 12. 2014 in je začela veljati dne 1. 1. 2015).

2. pomoč de minimis (Uredba Komisije št. 717/2014, glej spodaj)

Toda vsaka država članica mora pripraviti letno poročilo o vseh državnih pomočeh, ki jih je med letom dodelila, tudi o pomoči, za katero velja pravilo de minimis. Poročilo je treba oddati v elektronski obliki do 30. junija (glej člena 5 in 6 Uredbe Komisije št. 794/2004; informacije, ki jih je treba predložiti, so navedene v Prilogi III C te uredbe).

Sodišče Evropske unije je obravnavalo zadevo države članice, ki ni poslala letnega poročila v roku (glej Sodba Sodišča z dne 12. januarja 2006 – Komisija proti Luksemburgu (zadeva C-69/05)).

Pravila glede pomoči de minimis v ribištvu in ribogojstvu

Za državno pomoč, ki v nekem časovnem obdobju ne preseže določene mejne vrednosti, velja, da ne ustreza merilom iz člena 107(1) Pogodbe o delovanju EU. To je takoimenovana pomoč de minimis. Uredba Komisije št. 717/2014 (ki nadomešča Uredbo Komisije (EC) št. 875/2007) določa za mejno vrednost na prejemnika v triletnem obdobju znesek 30 000 evrov. Vsak država članica mora pri dodeljevanju pomoči podjetjem v ribištvu in ribogojstvu poleg tega upoštevati najvišji kumulativni znesek, naveden v prilogi k uredbi de minimis. Ta določa, da pomoč de minimis, dodeljena celotni industriji v ribištvu in ribogojstvu v triletnem obdobju, ne sme preseči 2,5 % letnega prometa, ki ga v državi članici ustvarijo v ribolovu, predelavi in ribogojstvu.

Pravila glede pomoči de minimis določajo zlasti:

a) upravljanje pomoči mora biti pregledno;
b) pomoč se ne sme uporabiti za nakup ribiških plovil, za modernizacijo ali nadomestitev glavnega in pomožnih motorjev ribiških plovil, za dela, ki bi povečala ribolovno zmogljivost plovila, ali za opremo, ki bi povečala zmožnost plovila, da najde ribe, ali za katerokoli drugo dejavnost, ki po Uredbi o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pomoči;
c) pomoč ne sme preseči zgornje meje 30 000 evrov v obdobju treh proračunskih let.

Ta seznam pogojev ni izčrpen.

Države članice morajo z nadzornimi ukrepi preverjati, ali se pravila spoštujejo.

Pomembni pravni akti