Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

Verejné výdavky v sektore rybolovu a akvakultúry

Sektor rybolovu a akvakultúry sa riadi pravidlami o hospodárskej súťaži len v rozsahu, aký určia Európsky parlament a Rada podľa článku 42 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Verejné výdavky by teda mohli byť kategorizované takto:

1. prostredníctvom finančného nástroja EÚ – Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF)

2. prostredníctvom štátnej pomoci, t. j. pomoci, ktorú poskytla krajina EÚ sektoru rybolovu a akvakultúry a ktorá nepochádza zo zdrojov ENRF v rozsahu článku 42 ZFEÚ.

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie týkajúce sa vymedzenia týchto dvoch kategórií, pozrite si prezentáciu pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Pravidlá štátnej pomoci pre rybárstvo a akvakultúru

Štátna pomoc je v zásade nezlučiteľná s princípom vnútorného trhu. Existujú však určité výnimky:

  • pomoc de minimis (t. j. sumy, ktoré sú tak nízke, že nemôžu významne ovplyvniť hospodársku súťaž),
  • určité typy dotácií, ktorých poskytnutie nenarúša hospodársku súťaž a na ktoré sa vzťahuje nariadenie o skupinových výnimkách v sektore rybolovu a akvakultúry.

V prípade, že nejde ani o jeden z týchto dvoch konkrétnych prípadov, potom je každý členský štát povinný notifikovať Komisii každú schému štátnej pomoci, ktorú chce zaviesť, alebo štátnu pomoc, ktorú plánuje poskytnúť, pričom túto schému alebo pomoc nesmie uplatniť alebo poskytnúť skôr, ako Komisia nerozhodne o zlučiteľnosti opatrenia so zmluvou. (pozri článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 a článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004).

V priebehu preskúmavania prípadov štátnej pomoci môže Komisia spracúvať osobné údaje. Ďalšie informácie nájdete v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Notifikácia

Notifikácia prebieha výhradne elektronickou cestou (systém SANI) a Komisii ju sprostredkuje stále zastúpenie daného členského štátu. V prípade notifikácie pomoci v oblasti rybárstva a akvakultúry sa používa špeciálny formulár msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Aké sú dôsledky nesplnenia notifikačnej povinnosti zo strany členského štátu?

Ak členský štát uplatní schému štátnej pomoci alebo poskytne individuálnu pomoc bez toho, aby ju notifikoval Komisii, alebo pred rozhodnutím Komisie o schválení notifikovanej schémy alebo pomoci, takáto štátna pomoc alebo schéma štátnej pomoci sa bude považovať za protiprávnu (pozri článok 1 písm. f nariadenia Rady (ES) č. 659/1999). Navyše príjemcom protiprávnej pomoci sa v zásade nariadi, aby ju vrátili. (pozri článok 14 uvedeného nariadenia)

V ktorých prípadoch sa nevyžaduje notifikácia?

Určité typy štátnej pomoci v sektore rybárstva a akvakultúry sa považujú za zlučiteľné s vnútorným trhom, a preto členské štáty pred jej uplatnením nemusia čakať na súhlas Komisie. Notifikácia nie je potrebná v prípade:

1. typov pomoci, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie Komisie č. 1388/2014 – nové nariadenie o skupinových výnimkách uplatniteľné v tomto sektore bolo prijaté 16. 12. 2014 a nadobudlo účinnosť 1. 1. 2015).

2. pomoci de minimis (nariadenie Komisie (EÚ) č. 717/2014, pozri ďalej).

Každý rok však musí každý členský štát pripraviť správu o celkovej štátnej pomoci, ktorú poskytol v priebehu daného roka vrátane pomoci de minimis. Správa sa musí predložiť v elektronickej podobe do 30. júna (pozri články 5 a 6 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004; informácie, ktoré sa majú predložiť, sú vysvetlené v prílohe III C k tomuto nariadeniu).

Súdny dvor EÚ už vydal rozsudok vo veci, keď členský štát nepredložil svoje ročné správy v stanovenom termíne [pozri rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006 – Komisia/Luxembursko (Vec C-69/05)].

Pravidlá pomoci de minimis v sektore rybolovu a akvakultúry

Štátna pomoc nepresahujúca určitý strop počas určitého obdobia sa považuje za pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Ide o takzvanú pomoc de minimis. V nariadení Komisie (EÚ) č. 717/2014 (ktoré nahrádza nariadenie Komisie (ES) č. 875/2007) sa pre pomoc, ktorú členský štát poskytuje jedinému podniku v sektore rybolovu a akvakultúry, stanovuje strop 30 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Okrem toho musí každý členský štát pri poskytovaní pomoci podnikom pôsobiacim v sektore rybolovu a akvakultúry dodržiavať maximálnu kumulatívnu výšku stanovenú v prílohe k nariadeniu de minimis (tzv. vnútroštátnu hranicu). Pomoc de minimis poskytnutá všetkým podnikom v sektore rybolovu a akvakultúry v určitom členskom štáte počas trojročného obdobia nesmie presiahnuť 2,5 % ročného obratu v rybárstve, t. j. činností týkajúcich sa lovu, spracovania a akvakultúry.

Pomoc de minimis predovšetkým:

a. musí byť riadená transparentne;
b. nemožno použiť na nákup rybárskych plavidiel, na modernizáciu alebo výmenu hlavných alebo pomocných motorov rybárskych plavidiel ani na operácie, ktoré zvyšujú rybolovnú kapacitu plavidla, alebo zariadenie, ktoré zvyšuje schopnosť plavidla nájsť ryby v zmysle nariadenia (EÚ) č. 508/2014 o ENRF;
c. nesmie v nijakom období troch fiškálnych rokov prekročiť sumu 30 000 EUR.

Tento zoznam podmienok nie je úplný.

Členské štáty musia zaviesť mechanizmy na kontrolu dodržiavania uvedených pravidiel.

Dôležité právne referenčné dokumenty v sektore