Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.
ICCAT has published a number of vacancies linked to ICCAT Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging Programme (AOTTP)
The European Commission is organising a selection procedure to fill five administrator posts at AD8 level within the Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE), in the fields of fisheries science and marine/maritime sciences. Deadline for applications: 31.07.2015.

Wydatki publiczne w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Sektor rybołówstwa i akwakultury jest objęty przepisami konkurencji jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament Europejski i Radę zgodnie z art. 42 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W związku z tym wydatki publiczne można zakwalifikować w następujący sposób:

1. za pośrednictwem unijnego instrumentu finansowego – Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)

2. za pośrednictwem pomocy państwa, tj. pomocy przyznawanej przez kraje UE w sektorze rybołówstwa i akwakultury inne niż finansowanie w ramach EFMR w zakresie określonym w art. 42 TFUE.

Więcej informacji na temat tych dwóch kategorii można znaleźć w prezentacji pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Przepisy dotyczące pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury

Z zasady pomoc państwa jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem przypadków szczególnych, takich jak:

  • pomoc de minimis (czyli taka, której kwota jest tak niska, że mało prawdopodobne jest, by miała znaczący wpływ na konkurencję);
  • określonego rodzaju dotacje, które uważa się za niezakłócające konkurencji, objęte zakresem rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Jeżeli nie chodzi o jeden z dwóch wymienionych powyżej wariantów, każdy kraj członkowski musi zgłosić Komisji wszelkie programy pomocy państwa, jakie zamierza wprowadzić, lub wszelką pomoc państwa, jakiej zamierza udzielić. Nie wolno mu również wprowadzić systemu ani udzielić dotacji, zanim Komisja nie stwierdzi, że są one zgodne z Traktatem. (zob. art. 2 rozporządzenia Rady nr 659/1999 oraz art. 2 rozporządzenia Komisji nr 794/2004).

W trakcie prowadzenia dochodzeń w sprawie przypadków pomocy państwa, Komisja może przetwarzać dane osobowe. Więcej informacji znaleźć można w informacji o ochronie danych osobowych pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Jak należy dokonać zgłoszenia?

Za pośrednictwem stałego przedstawicielstwa danego państwa członkowskiego przy UE, które dokonuje zgłoszenia za pomocą elektronicznego systemu SANI. Należy użyć specjalnego formularza msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) zgłoszenia dotyczącego pomocy dla rybołówstwa i akwakultury.

Co się dzieje, jeśli kraj członkowski nie dopełni obowiązku powiadomienia?

Jeżeli państwo członkowskie ustanowi program pomocy państwa lub udzieli indywidualnej pomocy bez powiadomienia Komisji lub uzyskania jej zgody na wprowadzenie programu lub udzielenie pomocy, program pomocy państwa lub indywidualna pomoc państwa zostaną uznane za nielegalne (zob. art. 1 lit. (f) rozporządzenia Rady 659/1999). Ponadto beneficjenci pomocy niezgodnej z prawem będą zasadniczo mieli obowiązek zwrócenia pomocy (zob. art. 14 tego rozporządzenia).

W jakich przypadkach nie jest wymagane zgłoszenie?

Niektóre rodzaje pomocy państwa dla sektora rybołówstwa i akwakultury uznano za zgodne ze wspólnym rynkiem. Mogą one zostać wprowadzone w życie bez uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję. Zgłoszenie nie jest wymagane w następujących przypadkach:

1. rodzaje pomocy ujęte w rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych (rozporządzenie Komisji 1388/2014 – nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w tym sektorze zostało przyjęte 16.12.2014 r. i weszło w życie 01.01.2015 r.)

2. pomoc de minimis (rozporządzenie Komisji nr 717/2014; zob. niżej).

Co roku państwa członkowskie mają jednak obowiązek sporządzania sprawozdania na temat udzielonej przez nie w ciągu danego roku pomocy państwa. Obowiązek ten dotyczy również pomocy de minimis. Sprawozdanie należy złożyć w formie elektronicznej w terminie do 30 czerwca (zob. art. 5 i 6 rozporządzenia Komisji nr 794/2004; informacje, które powinny znaleźć się w sprawozdaniu rocznym, podano w załączniku III C do tego rozporządzenia).

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie państwa, które nie złożyło sprawozdań rocznych w terminie (zob. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2006 r. – Komisja przeciwko Luksemburgowi (sprawa C-69/05)).

Zasada de minimis w przypadku pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury

Pomoc państwa, która nie przekracza określonego pułapu w wyznaczonym okresie uznaje się za niespełniającą wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 TFUE. Chodzi o tzw. pomoc de minimis. Rozporządzenie Komisji nr 717/2014 (zastępujące rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007) ustala pułap na poziomie 30 tys. euro na beneficjenta w okresie trzech lat. Poza tym, udzielając pomocy przedsiębiorstwom działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, każde państwo członkowskie musi przestrzegać zasady dotyczącej maksymalnej łącznej kwoty pomocy określonej w załączniku do rozporządzenia o pomocy de minimis (tzw. górny limit krajowy). Pomoc de minimis udzielona wszystkim przedsiębiorstwom tego sektora w okresie trzech lat nie może przekroczyć 2,5 proc. rocznych obrotów z połowu, przetwórstwa i akwakultury w danym państwie członkowskim.

Pomoc de minimis musi spełniać w szczególności następujące warunki:

a. zarządzanie nią musi się odbywać w sposób przejrzysty
b. nie może być wykorzystywana na zakup statków rybackich, na modernizację lub wymianę głównych lub dodatkowych silników statków rybackich lub działania zwiększające zdolność połowową statku lub urządzenia zwiększające zdolność statku do wykrywania ławic lub wszelkie inne działania, które nie kwalifikują się do otrzymania tego rodzaju pomocy zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFMR
c. nie może przekraczać 30 tys. euro w dowolnie ustalonym okresie trzech lat budżetowych.

Ta lista warunków nie jest wyczerpująca.

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia środków kontroli, które umożliwią sprawdzenie, czy przepisy są przestrzegane.

Ważne dokumenty referencyjne dotyczące sektora