Visserij

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Zoeken
Links
Nieuws
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.

Staatssteun in de visserij- en aquacultuursector

Net als alle andere sectoren in de EU zijn visserij en aquacultuur gebonden aan de algemene voorwaarden van de EU voor staatssteun. In het algemeen mogen nationale overheden geen financiële steun verlenen aan particuliere bedrijven om te voorkomen dat deze onbillijke voordelen genieten ten opzichte van die in andere landen.

Maar er zijn enkele uitzonderingen op die algemene regel:

 • geringe bedragen die geen merkbare invloed op de concurrentie hebben ("de minimis"-steun)
 • bepaalde vormen van subsidie die de concurrentie niet verstoren, ongeacht het subsidiebedrag (hiervoor geldt een groepsvrijstelling)

In alle andere gevallen moeten nationale autoriteiten die steun willen verlenen, de Commissie vooraf inlichten en zich houden aan het oordeel van de Commissie over de rechtmatigheid van de steun.

Regels voor staatssteun in de visserij en aquacultuur

Staatssteun is in principe niet toegestaan in de EU, maar er zijn uitzonderingen. (Zie de artikelen 107-109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de Richtsnoeren voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en de aquacultuursector .)

De algemene regel is dat EU-landen iedere geplande steunmaatregel moeten melden bij de Europese Commissie. Pas als die heeft verklaard dat de staatssteun met het Verdrag en de internemarktwetgeving verenigbaar is, mag deze worden verleend. (Zie ook artikel 2 van Verordening (EG) nr. 659/1999 en artikel 2 van Verordening (EG) nr. 794/2004).

Hoe gaat zo'n aanmelding in zijn werk?

Steunmaatregelen moeten elektronisch worden aangemeld via de permanente vertegenwoordiging van de EU in het betrokken EU-land via het SANI-systeem. Voor de aanmelding van staatssteun in de visserij en aquacultuur bestaat een speciaal formulier msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

De aanmelding bestaat uit drie delen:

- Deel I met de algemene gegevens die bij iedere steunmaatregel moeten worden meegedeeld

- Deel II met de samenvatting die in het Publicatieblad zal verschijnen

- Deel III.14 met specifieke informatie voor de aanmelding van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector  

Deze mededeling is belangrijk. Als een land de staatssteun verleent zonder deze bij de Commissie te melden of zelfs voordat de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven, dan geldt de staatssteun als onwettig (zie artikel 1, onder f) van Verordening 659/1999 ). Als na onderzoek blijkt dat de steunmaatregel niet met de internemarktregels verenigbaar is, moeten begunstigden bovendien alle ontvangen steun terugbetalen (zie artikel 14 van dezelfde verordening).

Wanneer moet een steunregeling worden aangemeld?

Bepaalde vormen van staatssteun in de visserij- en aquacultuursector zijn altijd toegestaan en hoeven dus niet op goedkeuring van de Commissie te wachten (zie Verordening 736/2008 ). Er is ook geen formele aanmelding nodig zoals bij andere staatsteun.

De nationale overheid moet de Commissie echter wel een beknopte beschrijving toesturen met informatie over de steunmaatregel (zie bijlage 1 van Verordening 736/2008 msw8 - 47 KB [47 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ). Dit geldt voor maatregelen waarvoor duidelijke regels zijn vastgelegd in het kader van het Europees Visserijfonds, zoals de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten.

De steun moet dan voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Maximumbedragen: het maximumbedrag per jaar per begunstigde bedraagt 1 miljoen euro. De totale subsidiabele kosten per project mogen niet meer dan 2 miljoen euro bedragen.
 • De steun moet gaan naar kleine of middelgrote ondernemingen.
 • De steun moet voldoen aan de EVF-verordening.
 • Er mag geen steun gaan naar begunstigden die nog onrechtmatige staatssteun moeten terugbetalen, totdat de die zaak is afgehandeld.  

Aanvragen voor sommige EVF-maatregelen, zoals de modernisering van vaartuigen, moeten de Commissie echter apart onderzoeken. Voor die zaken is een formele aanmelding dus wel verplicht.

Jaarlijks verslag over staatssteun

Ieder jaar moeten de EU-landen een verslag opstellen over alle staatssteun die dat jaar is verleend, inclusief de steun die onder de de-minimisregeling valt. Dit verslag moet uiterlijk 30 juni elektronisch worden ingediend (zie de artikelen 5 en 6 van Verordening 794/2004; welke gegevens moeten worden verstrekt, staat in bijlage III C van die verordening).
Het Europees Hof van Justitie heeft al eens een land veroordeeld omdat het deze verslagen niet op tijd had ingediend (zie het arrest van 12 januari 2006 – Commissie v Luxemburg (Zaak C-69/05).

De-minimisregelsvoor de visserij

De-minimissteun is staatssteun die, naar wordt aangenomen, de concurrentie niet vervalst. Volgens de de-minimisregels voor de visserijsector uit 2007 mag aan bedrijven een beperkte hoeveelheid staatssteun zonder verdere voorwaarden worden verleend. Als de totale steun aan de visserijsector niet meer bedraagt dan 2,5% van de waarde van de totale productie van de sector, hoeft de nationale overheid de steun niet bij de Commissie aan te melden. Alle de-minimissteun moet echter wel in het jaarverslag worden opgenomen.

De-minimissteun:

 • mag niet worden verleend aan bedrijven in moeilijkheden
 • moet transparant worden beheerd
 • mag niet worden gebruikt voor de bouw of aankoop van visserijschepen
 • mag de gemeenschappelijke marktordening voor visserijproducten niet verstoren
 • mag per periode van drie boekjaren niet meer bedragen dan 30.000 euro. De landen mogen deze maxima niet omzeilen door gespreide steunbetalingen.

De EU-landen moeten zorgen voor voldoende controles om deze voorwaarden te handhaven.

Andere vormen van steun aan de visserij en aquacultuur

Europees Visserijfonds en tijdelijke vlootmaatregelen

 • Cofinanciering door EU-landen volgens de regels van het Europees Visserijfonds (EVF) wordt niet beschouwd als staatssteun. (Zie artikel 7 van Verordening 1198/2006).
 • Tijdelijke bijzondere maatregelen voor de herstructurering van de EU-visserijvloot naar aanleiding van de economische crisis (na de sterke stijging van de brandstofprijzen in 2008) worden evenmin beschouwd als staatssteun (zie artikel 4 van Verordening 744/2008 ).