Halászat

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Keresés
    Szabad szöveg alapján
Kapcsolódó anyagok
Hírek
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
Commissioner Vella gave the EU Fisheries Ministers a preview of the fishing limits to be applied in 2017. He stressed that our fisheries are making good progress towards sustainable management, but nevertheless we must keep up the effort to be able to comply with our common objectives and deadlines. The Ministers confirmed their commitment to move slowly but surely towards sustainable fishing levels.
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.

Közkiadások a halászati és akvakultúra-ágazatban

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 42. cikke értelmében az uniós versenyszabályok a halászati és akvakultúra-ágazatra csak olyan mértékben vonatkoznak, ahogyan azt az Európai Parlament és a Tanács meghatározza. Ennek alapján az ágazatra fordított közkiadások a következőképpen csoportosíthatók:

1) az erre a célra létrehozott uniós pénzügyi eszköz révén, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) nyújtott támogatások:

2) állami támogatás, vagyis az uniós országok által a halászati és akvakultúra-ágazatnak nyújtott – az EUMSZ 42. cikkének hatályán belül, az ETHA keretében nyújtott finanszírozástól eltérő – támogatás.

Ismertetőnk pdf - 2 MB [2 MB] English (en) további felvilágosítással szolgál a közfinanszírozás e két módja közötti különbségekről, az egyes pénzügyi források besorolásával kapcsolatos tudnivalókról.

A halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályok

Az állami támogatás elvileg nem egyeztethető össze a belső piaci szabályokkal, de léteznek bizonyos kivételek:

  • csekély összegű („de minimis”) támogatás (olyan összegekről van szó, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy jelentősen befolyásolják a versenyt);
  • egyes támogatástípusok, amelyek nem minősülnek versenytorzítónak, és amelyek a halászati és akvakultúra-ágazati csoportmentességi rendelet hatálya alá tartoznak.

Ha e két kivételes eset egyike sem áll fenn, a tagállamok kötelesek bejelenteni a Bizottságnak az állami támogatással kapcsolatos tervezett intézkedéseiket. Az intézkedéseket mindaddig nem foganatosíthatják, amíg a Bizottság meg nem erősítette, hogy a tervezett támogatási rendszer összeegyeztethető az uniós szerződésekkel (lásd a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 3. cikkét és a 794/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikkét).

Az állami támogatási ügyek kivizsgálása során a Bizottság személyes adatokat dolgoz fel. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban kérjük, olvassa el egyedi adatvédelmi nyilatkozatunkat pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Hogyan kell bejelentést tenni?

A támogatást az adott tagállam EU melletti állandó képviseletén keresztül, elektronikus úton, a SANI2 nevű alkalmazáson keresztül kell bejelenteni. A tagállamoknak ki kell tölteniük az általános adatlapot és a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlapot is.

Megjegyzés: A SANI2 jelenleg nem tartalmazza a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlapot. A tagállamoknak erről a weboldalról kell letölteniük a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlap ideiglenes változatát. A kitöltött adatlapot vagy csatolniuk kell a SANI2 alkalmazáson keresztül történő bejelentéshez vagy pedig el kell küldeniük közvetlenül a mare-aidesdetat@ec.europa.eu címre.

Bejelentési formanyomtatványok

Általános adatlap

Az általános adatlapot a 794/2004/EK bizottsági rendeletnek a bejelentési formanyomtatványok és adatlapok tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 27-i 2015/2282/EU bizottsági rendelet módosította (HL L 325., 2015.12.10., 1. o.).

  • Általános adatlap (a dokumentum kizárólag tájékoztatási jellegű és nem sérti a Hivatalos Lapban közzétett hivatalos szöveget)

Ideiglenes kiegészítő adatlap a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatásokhoz

A Bizottság jelenleg készíti elő a 794/2004/EK rendeletnek a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlap tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet elfogadását. A jogi aktust várhatóan 2016 őszén, az Állami Támogatások Tanácsadó Bizottságával folytatott konzultációt követően fogadják el.

  • Ideiglenes kiegészítő adatlap a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatásokhoz msw12 - 72 KB [72 KB] English (en)

Kérdéseit vagy javaslatait a halászati és az akvakultúra-ágazatban nyújtott állami támogatások bejelentésére szolgáló kiegészítő adatlap ideiglenes változatával kapcsolatban a mare-aidesdetat@ec.europa.eu e-mail címre küldheti el.

Milyen következményekkel jár, ha a tagállam elmulasztja bejelenteni a támogatást?

Ha valamelyik tagállam állami támogatási programot léptet életbe vagy egyedi támogatást nyújt anélkül, hogy azt bejelentette volna a Bizottságnak, vagy hogy azt a Bizottság jóváhagyta volna, az állami támogatás vagy állami támogatási program jogellenesnek tekintendő (lásd a 2015/1589/EU tanácsi rendelet 1. cikkének f) pontját). A jogellenesnek ítélt támogatás kedvezményezettjeinek elviekben vissza kell fizetniük a kapott támogatást (lásd az említett rendelet 16. cikkét).

Mikor nincs szükség bejelentésre?

A halászati és akvakultúra-ágazatnak ítélt bizonyos típusú állami támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthetők. Ilyen esetekben a támogatás odaítélésével nem kell megvárni a Bizottság jóváhagyását. A következő esetekben nincs szükség előzetes bejelentésre:

1) a csoportmentességi rendeletek valamelyikének hatálya alá tartozó támogatás (az ágazatra alkalmazandó új csoportmentességi rendeletet, az 1388/2014/EU bizottsági rendeletet 2014. december 16-án fogadták el, és 2015. január 1-jén lépett hatályba);

2) csekély összegű támogatás (717/2014/EU bizottsági rendelet; lásd lent).

A tagállamoknak azonban minden évben jelentést kell készíteniük az adott évben odaítélt összes állami támogatásról, ideértve a csekély összegű támogatásokat is. A jelentést elektronikus formában, június 30-ig kell benyújtani (lásd a 794/2004/EK bizottsági rendelet 5. és 6. cikkét). A rendelet III. C. melléklete felsorolja azokat az információkat, amelyeket e jelentésnek tartalmaznia kell.

Az Európai Bíróság már ítélkezett olyan ügyben, amikor egy tagállam nem küldte el határidőre az éves jelentéseit (lásd az Európai Bíróságnak a C-69/05. sz., Bizottság kontra Luxemburg ügyben 2006. január 12-én hozott ítéletét).

A csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok a halászati és akvakultúra-ágazatban

Azok az állami támogatások, amelyeknek összege egy bizonyos időszakon belül nem ér el egy bizonyos küszöbértéket, nem tekintendők a belső piaccal összeegyeztethetetlennek az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ezek az ún. csekély összegű („de minimis”) támogatások. Az erről szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet értelmében (mely a 875/2007/EK bizottsági rendelet helyébe lépett) a kedvezményezett bármely hároméves időtartamon belül legfeljebb 30 ezer euró összegű támogatásban részesülhet. Ráadásul a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a támogatások halmozott összegének felső határát, mely (az egyes tagállamokra vonatkozóan) a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet mellékletében van rögzítve. A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatás teljes összege hároméves időszakon belül nem érheti el az adott tagállamban a halászati, feldolgozó-ipari és akvakultúra-ágazat éves forgalmának 2,5%-át.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó legfontosabb feltételek a következők:

a) A támogatást átláthatóan kell kezelni.
b) A támogatás nem használható halászhajók vásárlására, a halászhajók főhajtóműveinek vagy kiegészítő hajtóműveinek korszerűsítésére vagy cseréjére, illetve a hajó halászati kapacitásának növelését célzó műveletekre vagy halfelderítési képességének növelését célzó berendezésekre, továbbá az ETHA-rendeletben felsorolt bármely nem támogatható műveletre.
c) A támogatás három egymást követő pénzügyi évben nem lépheti túl a 30 ezer eurós felső határt.

A fenti lista nem teljes.

A tagállamoknak életbe kell léptetniük olyan intézkedéseket, melyekkel ellenőrizni lehet a szabályok érvényre jutását.

A halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó fontos jogi dokumentumok