Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää tästä aiheesta
Uutiset
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.

Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuet

Kalastus- ja vesiviljelyalaa koskevat samat EU-rajoitukset valtiolta saatavan tuen suhteen kuin muitakin toimialoja. Rajoitusten vuoksi kansalliset viranomaiset eivät yleensä saa antaa rahoitustukea yksityisille yrityksille, jotta ne eivät saa aiheetonta kilpailuetua muunmaalaisiin yrityksiin nähden.

Poikkeuksia tästä säännöstä ovat esimerkiksi:

 • summat, jotka ovat niin pieniä, etteivät ne todennäköisesti merkittävästi vaikuta kilpailuun (nk. vähämerkityksinen tuki)
 • tietyntyyppiset tuet, joiden ei katsota vääristävän kilpailua, vaikka niiden rahallinen arvo olisi suurempikin. Näihin tapauksiin sovelletaan nk. ryhmäpoikkeusta.

Muissa tapauksissa kansallisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle etukäteen, jos ne haluavat myöntää tukea, ja komissio päättää, saako tukea antaa vai ei.

Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukisäännöt

Valtiontuki ei periaatteessa ole sallittua EU:n sisämarkkinoilla, mutta sääntöön sovelletaan poikkeuksia (ks. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107–109 artikla ja kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukiperiaatteet ).

Jäsenmaiden on pääsääntöisesti ilmoitettava komissiolle kaikista kaavailemistaan valtiontuista. Valtiontukia ei saa myöntää ennen kuin komissio on todennut, että ne ovat EU-lainsäädännön mukaisia (ks. asetuksen 659/1999 2 artikla ja asetuksen 794/2004 2 artikla).

Kuinka valtiontuki-ilmoitus tehdään?

Ilmoitus laaditaan kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuen ilmoittamiseen tarkoitetulla lomakkeella msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) ja toimitetaan jäsenmaan EU:n pysyvän edustuston kautta sähköisellä SANI-järjestelmällä.

Ilmoituslomakkeessa on 3 osaa:

- Osa I, jossa ilmoitetaan yleiset tiedot muiden valtiontuki-ilmoitusten tapaan

- Osa II, joka sisältää EUVL:ssä julkaistavan tiivistelmän

- Osa III.14, jota käytetään kalastus- ja vesiviljelyalaa koskevien erityistietojen ilmoittamiseen.  

Ilmoituksen laiminlyömisellä on seuraamuksia: jos jäsenmaa myöntää valtiontukea ilmoittamatta siitä ensin komissiolle ja odottamatta tämän hyväksyntää, valtiontuki katsotaan laittomaksi (ks. asetuksen 659/1999 1 artiklan f kohta). Lisäksi jos myönnetty valtiontuki todetaan sisämarkkinasääntöjen vastaiseksi, tuen saaja määrätään palauttamaan saamansa tuki (ks. asetuksen 14 artikla).

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Tietyntyyppinen kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuki katsotaan sisämarkkinasääntöjen mukaiseksi eikä sen myöntäminen edellytä komission hyväksyntää (ks. asetus 736/2008 ). Siksi siitä ei tarvitse tehdä virallista ilmoitusta.

Jäsenvaltion on kuitenkin toimitettava komissiolle tiivistelmä tukijärjestelyä koskevista tiedoista (ks. asetuksen 736/2008 liite 1 msw8 - 47 KB [47 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) ). Sen on niin ikään mainittava tukijärjestely valtiontukea koskevassa vuosikertomuksessaan. Tämä koskee toimenpiteitä, joihin sovelletaan Euroopan kalatalousrahaston (EKTR)selkeitä sääntöjä, esimerkiksi kalastuksen tilapäistä lopettamista.

Valtiontuen on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Enimmäismäärät: vuotuinen saajakohtainen tuki saa olla enintään miljoona euroa. Hankekohtaiset tukikelpoiset kustannukset saavat puolestaan olla yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa.
 • Tuki on suunnattava pienille ja keskisuurille yrityksille.
 • Tuen on oltava EKTR:n sääntöjen mukaista.
 • Tukea ei voi myöntää saajalle, joka on määrätty maksamaan takaisin sääntöjenvastainen valtiontuki, jos asian käsittely on kesken.  

Joidenkin EKTR:n rahoittamien toimien (esim. alusten nykyaikaistamisen) yhteydessä komissio tekee kuitenkin tapauskohtaisen analyysin, minkä vuoksi niistä on tehtävä virallinen ilmoitus.

Valtiontukea koskeva vuosikertomus

Jäsenmaiden on joka vuosi laadittava kertomus kaikesta vuoden aikana myöntämästään valtiontuesta. Tämä koskee myös ns. vähämerkityksistä (de minimis) tukea. Kertomus on toimitettava sähköisessä muodossa viimeistään 30. kesäkuuta (ks. asetuksen 794/2004 5 ja 6 artikla; vaadittavat tiedot on yksilöity asetuksen liitteessä III C).

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut langettavan tuomion EU:n jäsenmaalle, joka ei ole toimittanut vuosikertomustaan määräajassa (ks. tuomioistuimen päätös 12. tammikuuta 2006 – komissio vastaan Luxemburg (asia C-69/05).

Kalastusalanvähämerkityksistä tukea koskevat (de minimis) säännöt

Vähämerkityksinen tuki on kansallista tukea, jonka ei katsota vääristävän kilpailua. Kalastusalan vähämerkityksistä tukea koskevissa säännöissä (vuodelta 2007) sallitaan kalastusalan yrityksille rajallinen määrä valtiontukea (30 000 euroa per yritys kolmen verovuoden ajanjaksolla). Jos jäsenvaltion kalastusalan yrityksille myöntämän valtiontuen kokonaismäärä on arvoltaan enintään 2,5 prosenttia alan vuosituotannosta, jäsenvaltion ei tarvitse tehdä järjestelystä ilmoitusta. Vähämerkityksinen tuki on kuitenkin ilmoitettava jäsenvaltion valtiontukea koskevassa vuosikertomuksessa.

Vähämerkityksistä tukea

 • ei voi myöntää vaikeuksissa oleville yrityksille
 • on hallinnoitava avoimesti
 • ei saa käyttää kalastusalusten rakentamiseen tai ostamiseen
 • ei saa käyttää tavalla, joka haittaa kalastusalan tuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä
 • saa myöntää enintään 30 000 euroa kolmen verovuoden ajanjaksolla. Jäsenmaat eivät voi kiertää tätä rajoitusta jakamalla tukea useampiin maksueriin.

Jäsenmaiden on valvottava, että sääntöjä noudatetaan.

Muu kalastus- ja vesiviljelyalan tuki

Euroopan kalatalousrahasto ja kalastuslaivastoa koskevat väliaikaiset toimenpiteet

 • Rahoitusta, johon jäsenmaat osallistuvat Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) sääntöjen puitteissa, ei yleensä katsota valtiontueksi (ks. asetuksen 1198/2006 7 artikla).
 • Väliaikaisia erityistoimia, joilla tuetaan talouskriisistä kärsivien EU:n kalastuslaivastojen rakenneuudistusta (hyväksytty vuonna 2008 polttoaineen hintojen rajun nousun takia), ei myöskään yleensä katsota valtiontueksi (ks. asetuksen 744/2008 4 artikla).