Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Aiheeseen liittyvää
Uutiset
The Western and Central Pacific Fisheries Commission is looking for an ICT Manager for its secretariat in Micronesia. Deadline for applications: 29 February 2016.
Fish stocks in the Mediterranean have been declining for decades. Over 90% of the fish stocks assessed are over-exploited, and despite recent efforts the situation is not improving. Managing fish stocks is complicated by the fact that many of them are shared with non-EU countries.

Julkisten varojen käyttö kalastus- ja vesiviljelyalalla

Kalastus- ja vesiviljelyalalla sovelletaan kilpailusääntöjä Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittämällä tavalla. Toimielinten on tässä toimittava EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 42 artiklan mukaisesti. Julkinen tuki voidaan tämän perusteella jakaa kahteen luokkaan:

1. EU:n rahoitustuki Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kautta.

2. Valtiontuki eli muu tuki, jota EU-maat myöntävät kalastus- ja vesiviljelyalalle EMKR-asetuksen ohella SEUT-sopimuksen 42 artiklan puitteissa.

Lue lisää tukimuotojen eroista pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukisäännöt

Valtiontuki on periaatteessa EU:n sisämarkkinasääntöjen vastaista, mutta seuraavanlainen tuki on sallittua:

  • vähämerkityksinen tuki, joka on niin pientä, ettei se todennäköisesti merkittävästi vaikuta kilpailuun
  • kalastus- ja vesiviljelyalan nk. ryhmäpoikkeusasetuksen alainen tuki, jonka ei katsota vääristävän kilpailua.

Jos EU-maa haluaa perustaa valtiontukiohjelman tai myöntää valtiontukea, joka ei lukeudu edellä mainittuihin tukimuotoihin, sen on ilmoitettava aikeistaan komissiolle. Tukitoimi on mahdollinen vasta sen jälkeen, kun komissio on vahvistanut, että tuki ei ole SEUT-sopimuksen vastainen (ks. neuvoston asetuksen 659/1999 2 artikla ja komission asetuksen 794/2004 2 artikla).

Valtiontukiasioita selvittäessään komissio saattaa käsitellä henkilötietoja. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on tietosuojaperiaatteissa pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Kuinka valtiontuki-ilmoitus tehdään?

EU-maan on toimitettava ilmoitus EU:n pysyvän edustustonsa kautta sähköisellä SANI-järjestelmällä. Ilmoitus on laadittava kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuen ilmoittamiseen tarkoitetulla lomakkeella msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv) .

Ilmoituslomakkeet

EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien uudet suuntaviivat annettiin 2.7.2015. Tämän johdosta komission yksiköt mukauttavat jäsenmaiden valtiontuen ilmoituslomakkeita.

Uudet ilmoituslomakkeet ja ilmoitusmalli otetaan virallisesti käyttöön vuoden 2015 aikana annettavalla asetuksella.

Jotta uusien suuntaviivojen mukaisia ilmoituksia voitaisiin tehdä jo 1.10.2015 lähtien, jäsenmaiden viranomaiset voivat käyttää lomakkeen vanhan mallin III osan 14 kohdan mukautettua versiota.

Koska lomake ei ole lopullinen ja sitä voidaan vielä päivittää, muut kieliversiot ovat käytettävissä myöhemmin (konsolidoidut versiot). 

Lomakkeista halutaan tehdä mahdollisimman selkeät ja käyttäjäystävälliset, ja komissio ottaa mielellään vastaan jäsenmaiden viranomaisten kysymyksiä ja ehdotuksia. Palautetta voi lähettää osoitteeseen: mare-aidesdetat@ec.europa.eu.  

>> Lataa lomakkeen mukautettu versio msw12 - 71 KB [71 KB]

Mitä tapahtuu, jos EU-maa laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa?

Jos EU-maa perustaa valtiontukiohjelman tai myöntää valtiontukea ilmoittamatta siitä komissiolle tai odottamatta komission hyväksyntää, tukiohjelma tai tuki katsotaan sääntöjenvastaiseksi (ks. asetuksen 659/1999 1 artiklan f kohta). Lisäksi sääntöjenvastaisen tuen saajat joutuvat periaatteessa maksamaan tuen takaisin (ks. asetuksen 14 artikla.)

Milloin ilmoitusta ei tarvita?

Tietyntyyppinen kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontuki katsotaan sisämarkkinasääntöjen mukaiseksi eikä sen myöntäminen edellytä komission hyväksyntää. Ilmoitusta ei tarvita seuraavissa tapauksissa:

1. Tuki kuuluu ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaan (komission asetus 1388/2014 – kalastusalan uusi ryhmäpoikkeusasetus annettiin 16.12.2014, ja se tuli voimaan 1.1.2015).

2. Tuki on vähämerkityksistä (komission asetus 717/2014, lisätietoa jäljempänä).

EU-maiden on kuitenkin laadittava vuosittain kertomus kaikesta vuoden aikana myöntämästään valtiontuesta, mikä koskee myös vähämerkityksistä tukea. Kertomus on toimitettava sähköisessä muodossa viimeistään 30. kesäkuuta (ks. asetuksen 794/2004 5 ja 6 artikla; vaadittavat tiedot on yksilöity asetuksen liitteessä III C).

Unionin tuomioistuin on antanut langettavan tuomion EU-maalle, joka ei ole toimittanut vuosikertomustaan määräajassa (ks. tuomioistuimen päätös 12.1.2006 – komissio vastaan Luxemburg (asia C-69/05)).

Kalastus- ja vesiviljelyalan vähämerkityksistä tukea koskevat säännöt

Jos valtiontuki ei ylitä tiettyä rajaa tiettynä aikana, sitä ei katsota SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaiseksi sisämarkkinoiden vastaiseksi tueksi vaan se luokitellaan vähämerkityksiseksi. Asetuksella 717/2014 (joka korvaa asetuksen 875/2007) sallitaan enimmillään 30 000 euron tuki tuensaajaa kohti kolmen vuoden aikana. Kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille myönnettävä tuki ei kuitenkaan saa ylittää asetuksen liitteessä säädettyä kumulatiivista enimmäismäärää eli kansallista ylärajaa. Alan yrityksille kolmen vuoden aikana myönnetyn tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 2,5 prosenttia jäsenmaan pyynti-, jalostus- ja vesiviljelytoiminnan vuotuisesta liikevaihdosta.

Vähämerkityksistä tukea

a. on hallinnoitava avoimesti
b. ei saa käyttää kalastusalusten hankkimiseen, koneiden nykyaikaistamiseen tai korvaamiseen, kalastuskapasiteettia lisääviin toimiin, laitteisiin, jotka parantavat aluksen kykyä löytää kalaa, tai muihin EMKR-asetuksen vastaisiin toimiin.
c. saa myöntää enintään 30 000 euroa kolmen verovuoden ajanjaksolla.

Tukeen sovelletaan myös muita ehtoja.

EU-maiden on valvottava, että sääntöjä noudatetaan.

Keskeisiä säädöksiä